Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2020. gada februārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Ir noteikts jauns pienākums izmaksātājam (gan uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājam, gan arī personai, kas nav UIN maksātājs) ieturēt no atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu uzņēmumu ienākuma nodokli 5% apmērā no atlīdzības izmaksas brīdī (likuma 
5. panta 1. daļas 4. punkts). Ņemot vērā, ka minētā norma ir piemērojama no 2020. gada 12. februāra, UIN ieturams no faktiskajiem maksājumiem, kuri izmaksāti kā minētā atlīdzība, sākot ar 2020. gada 12. februāri. Likuma 13. pantā “Akciju atsavināšanas ienākuma neiekļaušana nodokļa bāzē” noteiktais nodokļa atvieglojums nav attiecināms uz tādas personas akciju atsavināšanu, kuras aktīvus vairāk nekā 50% veido nekustamais īpašums (jo minēto akciju atsavināšana tiek pielīdzināta nekustamā īpašuma atsavināšanai). Likuma 17. panta 12. daļas 3. punktā tiek noteikts jauns nosacījums, kad nodokļa maksātājam ir jāveic minimālais UIN maksājums 50 eiro apmērā –nodoklis jāmaksā, ja nodokļa maksātājs gada laikā veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) mazāk nekā 100 eiro apmērā. Papildināti izņēmumi, kad minētais nodoklis nav jāmaksā (likuma 17. panta 12. daļas 4. punkts). Noteikta pastāvīgās pārstāvniecības UIN deklarācijas iesniegšanas un precizēšanas kārtība. Papildināti ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi un precizēti personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi. Attiecībā uz avansā izsniegtajiem līdzekļiem likuma 8. pants tiek papildināts ar jaunu 2.daļas 1. punktu. Tas nosaka izsniegtā avansa maksājuma termiņa periodu – 12 mēneši, līdz kuram veiktais maksājums nav uzskatāms par peļņas sadali. Izsniegtais avansa maksājums maina savu ekonomisko būtību pēc 12 mēnešiem pēc tā izsniegšanas, ja līdzekļu saņēmējs nav sniedzis norunāto pakalpojumu vai piegādājis preci. Lai nodrošinātu skaidu un saprotamu uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu gadījumos, kad auditā ir konstatētas neatbilstības, likuma 8. panta 2.daļas 2. punktā tiek iekļauta norma (kā redakcionāls precizējums), kas atrunā, ka nodokļa bāzē iekļauj revīzijas (audita) laikā konstatētu ieņēmumu, kuru nodokļu maksātājs nebija uzrādījis grāmatvedības uzskaitē, kā arī nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatētu nepamatotu ieņēmumu samazinājuma summu. Jauna likuma 8. panta 9. daļa paredz normu, kas nosaka, ka reprezentatīva automobiļa iegādes vērtību veido arī citas automobiļa uzlabošanas un papildus aprīkojuma iegādes izmaksas (neatkarīgi no tā, vai tās tiek vai netiek kapitalizētas), kas veiktas 12 mēnešu periodā no automobiļa iegādes mēneša. Šīs summas noteikšanai netiek ņemti vērā izdevumi, kas saistīti ar automobiļa obligāto ikgadējo apkopi. Likumā veikti arī citi grozījumi.

30.01.2020.

12.02.2020.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

Ar grozījumiem mainīta 15. panta 1. daļas redakcija, nosakot jaunu nodokļa likmes aprēķinu bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem):

  • ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem — 7,4 eiro;
  • ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem — 14 eiro.

Pants papildināts ar 1.1 daļu, nosakot, ka bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem), kas nav minēti šā panta 1. daļā, nodokļa likme ir 7,4 eiro. Jaunā redakcijā izteikts 15.1 panta 1. daļas 3. punkts, nosakot nodokļa likmes aprēķinu dabasgāzei, kuru izmanto lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei un rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei. Noteikts pilnīgs atbrīvojums no akcīzes nodokļa tādai dīzeļdegvielai, ko izmanto zvejniecībā, izņemot zveju iekšējos ūdeņos. Dīzeļdegvielai, ko izmanto zvejai iekšējos ūdeņos, piemēro akcīzes nodokļa likmi atbilstoši likuma 14. panta 2.2 daļā noteiktajam apmēram. Likums papildināts ar jaunu 6.4 daļu, kas paredz likuma 14. panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi piemērot dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tai skaitā dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, ja attiecīgie produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu un ja tos izmanto:

  • kuģos zvejniecībai iekšējos ūdeņos;
  • kuģos zvejniecībai piekrastes ūdeņos, ja tā nav iegādāta saskaņā ar šā likuma 18. panta 1. daļas 3. punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Likumā veikti arī citi grozījumi un papildinājumi.

06.02.2020.

01.05.2020.

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Ar grozījumiem paplašināts to personu loku, par kurām atbilstoši likuma 5. panta 1. daļai jāveic VSAOI, nosakot, ka attiecīgā norma attiecināma arī uz sakaru virsnieka laulāto, kas uzturas ārvalstī kopā ar minēto sakaru virsnieku. Likums papildināts ar pārejas noteikumu 72. punktu, nosakot, ka valsts iestādes, kas nodarbina sakaru virsniekus, kuru laulātie atbilstoši šā likumam ir obligāti sociāli apdrošināmi un par kuriem nav veiktas attiecīgās VSAOI kā par sakaru virsnieka laulāto, līdz 2020. gada 31. martam iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā informāciju par minēto personu uzturēšanās periodu ārvalstī (bet ne agrāk kā no 2004. gada 1. maija), norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, datumu, kad persona izbraukusi uz attiecīgo ārvalsti kā sakaru virsnieka laulātais, kā arī datumu, kad persona atgriezusies no attiecīgās ārvalsts.

06.02.2020.

06.03.2020.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

Ar grozījumiem no šī gada 1. marta noteikts mērenāks akcīzes nodokļa likmes kāpums alkoholiskajiem dzērieniem – vīnam, raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs sešiem tilpumprocentiem un starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem nodokļa likme ir 106 eiro par 100 litriem dzēriena. Alum akcīzes nodoklis par katru absolūtā spirta tilpumprocentu par 100 litriem ir 7,8 eiro, bet starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 un līdz 22 tilpumprocentiem nodoklis par 100 litriem ir 176 eiro. Savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem nodokļa pieaugums par 100 litriem absolūtā spirta ir 1642 eiro.

20.02.2020.

27.02.2020.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 67 “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību”

Noteikumi nosaka izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugus un to aizpildīšanas kārtību:

  • pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli par pārskata mēnesi;
  • pārskats par aprēķināto izložu nodokli par pārskata mēnesi.

04.02.2020.

01.01.2021.

Grozījumi MK noteikumos Nr. 397 “Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”

Noteikumos veikti grozījumi, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijas. Noteikumos precizēti terminu skaidrojumi un papildināti starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatos par katru valsti (grupas pārskati) iekļautās informācijas lietošanas nosacījumi. Noteikumu 2.3. apakšpunktā precizēts termins “izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa”. Līdz šim noteiktā robežvērtība starptautiskas uzņēmumu grupas atzīšanai par izslēgtu starptautisku uzņēmumu grupu bija – tās kopējie ieņēmumi nedrīkstēja pārsniegt 750 milj. eiro. Turpmāk par robežvērtību var uzskatīt arī 750 milj. eiro vai gandrīz līdzvērtīgu summu attiecīgajā valūtā. Par “gandrīz līdzvērtīgu summu attiecīgajā valūtā” uzskatāms ieņēmumu palielinājums, kas radies valūtas svārstību rezultātā, kuras notikušas pēc tam, kad grupas uzņēmuma – nerezidenta – valstī tika ieviests pienākums iesniegt grupas pārskatu. Noteikumu 7. punkts papildināts, nosakot, ka pārskatā iekļauto informāciju nevar izmantot, lai:

  • noteiktu transfertcenu atbilstību tirgus cenai;
  • aizstātu katra kontrolēta darījuma detalizētu transfertcenu analīzi;
  • koriģētu nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamo bāzi.

Lai nodrošinātu tiesisko skaidrību un izvairītos no dažādām noteikumu interpretācijas iespējām, precizētas noteikumu 13. un 21. punkta redakcijas, kas nosaka grupas pārskata sagatavošanas kārtību.

04.02.2020.

07.02.2020.

Grozījumi MK noteikumos Nr. 858 “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”

Noteikumos mainīta norāde, uz kādu Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
pantu pamata noteikumi ir izdoti. Noteikumi papildināti ar 50.15. apakšpunktu, nosakot, ka ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai valdītājam saskaņā ar šā likuma 7.panta 4. daļu piemēro, ja informācija par piemērojamo atvieglojumu pieejama transportlīdzekļu reģistrā par seglu vilcēju.

25.02.2020.

28.02.2020.

Grozījumi MK rīkojumā Nr. 385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”

Finanšu ministrija atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 4. daļai un MK noteikumiem Nr. 337 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir atbalstījusi, ka ar nodokli netiek apliktas stipendijas, kas izmaksātas no Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds”, biedrības “Studenšu korporācija Spīdola” un nodibinājuma “Ventspils Augstskolas attīstības fonds”.

04.02.2020.

04.02.2020.