Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2020. gada janvārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”

Noteikumi nosaka prasības personai, kas var veikt elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējo drošības pārbaudi;

kārtību, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē;

prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu veidošanai, uzglabāšanai un izsniegšanai.

07.01.2020.

01.02.2020.

MK noteikumi Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 196. punktu, datu nodošana no elektroniskās darba laika uzskaites sistēmām (EDLUS) uz vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi ir uzsākama no 2020. gada 1. februāra. Ar grozījumiem noteikts detalizēts regulējums attiecībā uz datu nodošanas nosacījumiem, tai skaitā datu nodošanas formātu, un kārtību, kādā tiek veikta datu kvalitātes pārbaude un kļūdaino datu labošana. Noteiktas  prasības personai, kas var veikt ārējo drošības pārbaudi elektroniskās darba laika uzskaites sistēmai, kā arī noteiktas prasības EDLUS auditācijas pierakstu veidošanai, uzglabāšanai un izsniegšanai. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

07.01.2020.

16.01.2020.

MK noteikumi Nr. 442 “Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību”

Grozījumi veikti, lai pamatojoties uz jaunu Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr.2019/1776, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, saskaņotu izmaiņas Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodos un to aprakstos un saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" noteiktu jaunas akcīzes nodokļa likmi attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem. Grozījumi noteikumos piemērojami ar 2020. gada 1. janvāri.

21.01.2020.

24.01.2020.

MK noteikumi Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība”

Grozījumi veikti pamatojoties uz akcīzes nozares asociāciju izteiktajiem priekšlikumiem, un vērsti uz administratīvā sloga mazināšanu un akcīzes preču aprites kārtības vienkāršošanu:

  • komersanti bez licences varēs veikt akcīzes preču realizāciju no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas (uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, uz trešo valsti, citam nelicencētam komersantam akcīzes preču noliktavas robežās vai uz citu akcīzes preču noliktavu, kā arī noliktavas, kurā uzglabā akcīzes preci, turētājam);
  • akcīzes preču noliktavas turētāji varēs realizēt preces nelicencētam komersantam savā vai citā akcīzes preču noliktavā;
  • atcelts aizliegums akcīzes preču noliktavai pārvietot atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā kafiju, bezalkoholiskos dzērienu un elektroniskos šķidrumus, ja tie nav noliktavas turētāja īpašumā;
  • noliktavas turētājs varēs no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas (nepārvietojot uz savu akcīzes preču noliktavu) realizēt sev piederošas akcīzes preces citai akcīzes preču noliktavai;
  • apvienotās noliktavas turētājam nebūs divas darba dienas iepriekš jāinformē VID par naftas produktu sajaukšanas darbību uzsākšanu apvienotajā noliktavā.

21.01.2020.

24.01.2020.