Valsts ieņēmumu dienests informē par 2020. gada jūlijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

Likums papildināts ar jaunu VII nodaļu “Administratīvie pārkāpumi stratēģiskas nozīmes preču aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā pārkāpumu procesā”. Likuma 20. pants nosaka administratīvos pārkāpumus stratēģiskas nozīmes preču aprites jomā un likuma 21. pants nosaka tos pārkāpumus, par kuriem administratīvo pārkāpuma procesu veic Valsts ieņēmumu dienests (VID).

09.07.2020.

23.07.2020.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Likums papildināts ar 6.1 pantu “Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas piemērošana”. Minētā panta septītā daļa nosaka, ja trešās valsts persona laiž tirgū preci Latvijas Republikas teritorijā, tā var piedalīties ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā ar nosacījumu, ka ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātājs vai ir rakstveidā pilnvarojusi personu, kas veic komercdarbību Latvijas Republikas teritorijā, pārņemt attiecīgā trešās valsts preces ražotāja saistības Latvijas Republikas teritorijā attiecībā uz šajā pantā noteikto ražotāja paplašinātās atbildības pienākumu izpildi. Trešās valsts persona informē apsaimniekotāju par minēto pilnvaroto personu. Likumā veikti arī citi grozījumi.

09.07.2020.

01.08.2020.

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Ar grozījumiem noteikts, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek ienākumu, kas gūts tādu aizdevuma (kredīta) saistību dzēšanas rezultātā, kuras nav izpildītas 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ, ja tās vienpusēji dzēstas Kredītiestāžu likumā paredzētajos gadījumos, kārtībā un termiņā. Ja ir piemērots atbrīvojums vienpusēji dzēstām saistībām Kredītiestāžu likumā paredzētajos gadījumos, vienlaicīgi nevar piemērot atbrīvojumu aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā gūtam ienākumam, kuras ienākuma guvējs ir uzņēmies nolūkā nodrošināt sevi (vai savu ģimeni) ar dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu un izmantojis šo aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai vai uzlabošanai ar nekustamā īpašuma hipotēkas nodrošinājumu. Termiņš, kura laikā aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā gūtais ienākums, izpildoties likumā minētiem nosacījumiem, ir ar nodokli neapliekams ienākums, ir pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim. No 2021. gada 1. janvāra ar nodokli neapliks palīdzību naudā 2000 eiro gadā, kas sniegta no sabiedriskā labuma organizācijas līdzekļiem personai, kura nepārtraukti slimo ilgāk par trim mēnešiem, vai personai ar invaliditāti, vai šo personu ģimenes loceklim.

09.07.2020.

04.08.2020.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”

Noteikumi papildināti ar 17. un 18. punktu, nosakot, ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par sešiem kalendāra mēnešiem, kas ietilpst laikposmā, kurā visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, vai ir samaksāta par vienu kalendāra gadu, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu var pagarināt par trim kalendāra mēnešiem sakarā ar Covid-19 izplatību. Ja patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātājs vēlas pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu sakarā ar Covid-19 izplatību atbilstoši šo noteikumu 17. punktam, viņš iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu un apliecina, ka laikposmā, kurā visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, nav gūti ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

30.06.2020.

03.07.2020.

MK noteikumi Nr. 431 “Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi”

Noteikumi nosaka:

 • atsevišķus nosacījumus attiecībā uz muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas un noformēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tranzīta deklarāciju atzīst par nederīgu;
 • kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno un anulē TIR karnetes turētāja atļauju;
 • kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno, anulē un atceļ pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauju, kā arī atļaujas izmantošanas kārtību;
 • Latvijas Republikas garantijas asociāciju, kas atbilst 1975. gada 14. novembra Muitas konvencijas par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti, 1. panta “q” punkta, kā arī 6. panta un 9. pielikuma I daļas nosacījumiem un kas ir TIR konvencijas 6. panta 2. bis punktā noteiktās starptautiskās organizācijas biedrs;
 • kārtību, kādā VID un garantijas asociācija veic TIR konvencijas 12. un 13. pantā noteikto transportlīdzekļu un konteineru atestāciju kravas pārvadāšanai ar muitas plombām, transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta apstiprināšanu un transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu. Spēku zaudē Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 426 “Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi”.

30.06.2020.

07.07.2020.

MK noteikumi Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”

Grozījumi veikti gada ienākumu deklarācijas D, kā arī D3 un D31 pielikumu aizpildīšanas kārtībā, deklarējot: ienākumam pielīdzināmu aizdevumu, solidaritātes nodokli, gadījumos, kad saņemts ienākums ārvalstīs, saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma piemērošanu un lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumu pārnešanu no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem, saņemto valsts atbalsta maksājumu lauksaimniecībai, ja kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā; apliekamā ienākuma palielinājumu kas veidojas no privātā pensiju fonda veikto izmaksu un uzkrāto pensiju kapitāla starpības.

Jaunās gada ienākumu deklarācijas veidlapas DD3 un  D31 sāks izmantot 2021. gadā, deklarējot 2020. gadā saņemto ienākumu. Precizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansu maksājumu veidlapa, pieļaujot iespēju EDS izveidotajā avansa maksājumu aprēķinā, precizējot prognozēt mazāku neapliekamo minimumu. Turpmāk, precizējot avansa maksājumu pēc 15. novembra, saimnieciskās darbības veicējs norādīs prognozēto avansa maksājumu pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim. Šādu precizējumu varēs iesniegt līdz minētā avansa maksājuma veikšanas termiņam. Deklarācijās par ienākumu no kapitāla pieauguma ietverts jauns ienākuma veids – ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu. Saņemto ienākumu no šī darījuma deklarē deklarācijās par ienākumu no kapitāla pieauguma ar kodu “V”. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

14.07.2020.

18.07.2020.

MK noteikumi Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”

Grozījumi veikti, lai nodrošinātu

 • atbilstību grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā attiecībā uz finanšu nodrošinājumu un dabas resursu nodokļa piemērošanu plastmasas vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem;
 • atbilstību Direktīvas 2018/851 prasībām attiecībā uz ražotāja paplašinātas atbildības uzņēmumu pienākumiem;
 • atbilstību Direktīvas 2018/852 prasībām attiecībā uz izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķiem;
 • Direktīvā 2015/720/ES un Lēmumā 2018/896 noteikto prasību pārņemšanu attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa aprēķināšanu un ziņošanu.

14.07.2020.

18.07.2020.

MK noteikumi Nr. 210 “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām”

Ar grozījumiem par sešiem mēnešiem pagarināts:

 • termiņš ziņojumu sniegšanai par tām ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras darītas pieejamas īstenošanai, ir gatavas īstenošanai, vai ir uzsākts to īstenošanas pirmais posms laika periodā no 2018. gada 25. jūnija līdz 2020. gada 30. jūnijam;
 • termiņš, ar kuru sāk rēķināt 30 dienu ziņošanas periodu tām ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras darītas pieejamas īstenošanai, ir gatavas īstenošanai, vai ir uzsākts to īstenošanas pirmais posms laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim;
 • termiņš, līdz kuram VID veic pirmo automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām ar citu valstu kompetentajām iestādēm.
 • Noteikts, ka tirgojamu shēmu gadījumā, pirmā periodiskā ziņojuma sniegšanas termiņš iestājas 2021. gada 30. aprīlī. Noteikumu informatīvā atsauce papildināta ar atsauci uz DACOVID.

14.07.2020.

18.07.2020.

MK noteikumi Nr. 20 “Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem”

Grozījumi noteikumos attiecībā uz 2019. gadu nosaka par trim mēnešiem pagarināt termiņu:

 • kurā finanšu iestādēm jāsniedz ziņojumi par finanšu kontiem VID;
 •  kurā finanšu iestādes sniedz nulles ziņojumu, ja tām nav ziņu, kuras sniegt VID;
 •  kādā VID nosūtīs informāciju citu valstu kompetentām iestādēm;
 •  kādā finanšu iestādes informē VID par šķēršļiem sniegt informāciju;
 •  kādā VID informē citu valstu kompetentās iestādes par šķēršļiem apmainīties ar informāciju. Noteikumu informatīvā atsauce papildināta ar atsauci uz DACOVID.

14.07.2020.

18.07.2020.

MK noteikumi Nr. 457 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai”

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem – preču un pakalpojumu eksportētājiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai. Par grantu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam eksportētājam darba samaksas kompensēšanai.

14.07.2020.

Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.