Valsts ieņēmumu dienests informē par 2020. gada martā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” (attiecīgā locījumā) aizstāti ar vārdiem “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”. Papildināts likuma 1. panta 23. punkts, nosakot, ka soda naudu nodokļu administrācija uzliek arī par starptautiskajai automātiskajai informācijas apmaiņai iesniedzamās informācijas iesniegšanas vai sagatavošanas noteikumu pārkāpumu. Ar grozījumiem precizētas likuma normas saistībā ar starptautisko automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā. Ar grozījumiem noteikta arī daļēja Padomes direktīvas 2018/822, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES pārņemšana.

20.02.2020.

19.03.2020.

Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokolu”

2019. gada 7. novembrī Rijādā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās 2019. gada 7. novembrī Rijādā parakstītais protokols ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti. Konvencijā un Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija. Konvencija un Protokols stājas spēkā Konvencijas 29. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā. Līdz ar šo likumu tiek izsludināta Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā.

20.02.2020.

19.03.2020.

Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”

Ar likumu ir noteikti pasākumi valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpaši atbalsta mehānismi, kā arī izdevumi, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

20.03.2020.

22.03.2020.

Grozījumi Komerclikumā

Ar grozījumiem ir atļauts kapitālsabiedrību dalībniekiem (akcionāriem) piedalīties un balsot dalībnieku (akcionāru) sapulcēs attālināti. Ir atvieglota valdes un padomes sēžu elektroniska norise, vienkāršojot prasības valdes un padomes sēžu protokolu parakstīšanai.

20.03.2020.

22.03.2020.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”

Grozījums veikts noteikumu 7. punktā,  saistībā ar nodokļu iemaksu vienotajā nodokļu kontā, aizstājot vārdus “Valsts kases noteiktajā valsts budžeta ieņēmumu” ar vārdiem “vienotajā nodokļu”.

17.03.2020.

01.01.2021.

MK noteikumi Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”

Noteikumi nosaka nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

24.03.2020.

26.03.2020.

MK noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība”

Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā kompensē atlīdzību (dīkstāves pabalstu) darbiniekam, kas tiek nodarbināts nozarē, kurā sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

24.03.2020.

26.03.2020.

MK noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”

Noteikumi nosaka kritērijus, pēc kuriem nosaka Covid-19 izraisītās krīzes skartos darba devējus un krīzes skartos nodokļu maksātājus, un kārtību, kādā piesakās dīkstāves pabalsta kompensēšanai un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem. Par dīkstāves pabalstu šo noteikumu izpratnē uzskata pabalstu, ko izmaksā, ja krīzes skartais darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību. Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā MK lēmums par ārkārtējo situāciju. Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un krīzes skartie nodokļu maksātāji, kuriem izpildās šajos noteikumos noteiktie kritēriji.

26.03.2020.

28.03.2020.