Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2020. gada novembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

Ar grozījumiem noteiktas, ka vienreizējo slimības palīdzības pabalstu finansē no valsts pamatbudžeta. No slimības palīdzības pabalsta neietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

26.11.2020.

28.11.2020.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”

Ar grozījumiem precizēta un vienkāršota nodokļu atvieglojumu apliecību, atmaksāšanas apliecību, pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanas apliecību un rezidentu apliecību iesniegšanas termiņi un izskatīšanas kārtība. Jaunā redakcijā izteikts Noteikumu 1. pielikums “Rezidenta apliecība – iesniegums atvieglojumu piemērošanai”, 2. pielikums “Rezidenta apliecība – iesniegums nodokļa atmaksāšanai” un 3. pielikums “Iesniegums par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu”. Noteikumos veikti citi redakcionāli grozījumi.

27.10.2020.

04.11.2020.

MK noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai un atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

16.11.2020.

17.11.2020.

MK noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Par grantu šo noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

16.11.2020.

17.11.2020.

MK noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”

2021. gadā neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī. Maksimālais gada neapliekamais minimums 2021. gadā ir 3600 eiro gadā (300 eiro mēnesī). Apliekamo ienākumu apmērs, līdz kuram piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, ir 6000 eiro gadā (500 eiro mēnesī). Prognozējot mēneša neapliekamo minimumu 2021. gadā, piemēros ienākumu pieauguma koeficientu 1,06 (2020. gadā piemēroja 1,09). Atvieglojums par apgādībā esošu personu  2021. gadā ir 250 eiro mēnesī.

17.11.2020.

01.01.2021.

MK noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta par dīkstāvi sniegšanai nodokļu maksātājiem:

  • darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai;
  • pašnodarbinātām personām (fiziskām personām, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas) vai individuālajiem komersantiem (turpmāk – pašnodarbinātas personas) – to ienākumu kompensēšanai;
  • patentmaksātājiem – atlīdzības kompensēšanai. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

24.11.2020

28.11.2020.

MK noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim. Atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%

24.11.2020.

28.11.2020.