Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2021. gada janvārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Ieviesta jauna nodokļa samazinātā likme
0 procentu apmērā Covid-19 vakcīnai un in-vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, kā arī ar tām cieši saistītajiem pakalpojumiem iekšzemē. Likuma 42. pants ir papildināts ar 17. un 18. daļu, nosakot, ka:

 • nodokļa 0 procentu samazināto likmi piemēro Covid-19 vakcīnas, kas reģistrēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem farmācijas jomā, piegādei un ar šo vakcīnu cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai iekšzemē;
 • nodokļa 0 procentu samazināto likmi piemēro Covid-19 in-vitro diagnostikas medicīnisko ierīču, kas ar atbilstošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem ir atzītas Eiropas Savienībā (ES), piegādei un ar šo ierīču cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai iekšzemē. Pārejas noteikumi ir papildināti ar 38. punktu, kurā ir paskaidrots, ka minētie grozījumi ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

07.01.2021.

09.01.2021.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”

Grozījumi veikti, lai noteiktu atbalsta pieejamību visiem nodokļu maksātājiem, kuru saimnieciskā darbība ierobežota Covid-19 krīzes ietekmē. Ar grozījumiem:

 • noteikts atbalsta periods no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. maijam un attiecīgi precizēts  apgrozījuma krituma vērtējums konkrētā atbalsta perioda mēnesī pret iepriekš noteikto periodu;
 • precizēta atbalsta sniegšanas kārtība, uz atbalstu var pieteikties par katru (nevis visu atbalsta periodu kopā) no atbalsta perioda mēnešiem, nepārsniedzot atbalsta apmēra noteikto minēto apmēru, kas noteikts šo noteikumu 6. un
  7. punktā;
 • noteikts, ka uzņēmums, kas saņēmis atbalstu par atbalsta periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim, var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembra vai decembra mēnesi atsevišķi un saņemt atbalstu, kas katrā atbalsta perioda mēnesī kopā ar pirms tam saņemto atbalstu nepārsniedz šo noteikumu 6. un 
  7. punktā minēto apmēru;
 • precizēts ierobežojums pievienotās vērtības nodokļu maksātajiem.

12.01.2021.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija (EK) pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar ES iekšējo tirgu.

MK noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”

Ar grozījumiem pagarināts atbalsta saņemšanas periods līdz 2021. gada
30. jūnijam, vienlaikus nosakot, ka atbalsts pieejams ne ilgāk par tiesību aktos noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Precizēts noteikumu
3. punkts, nosakot, atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā
2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% un ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar Covid-19 saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Noteikumi papildināti ar normām, kas paredz, ka sākot ar
2021. gada 16. martu par iesniegumiem, kas iesniegti par marta mēnesi darba devējs iesniedz pamatojumu par ieņēmumu samazinājumu, saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai. Ja darba devējs nav iesniedzis šādu pamatojumu vai VID konstatē, ka noteiktajam ieņēmumu kritumam nav saistība ar Covid-19 radītajiem apstākļiem, algu subsīdiju nepiešķir.

12.01.2021.

15.01.2021.

MK noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”

Tiek pagarināts atbalsta saņemšanas periods līdz 2021. gada 30. jūnijam, vienlaikus nosakot, ka atbalsts pieejams ne ilgāk par tiesību aktos noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Noteikumi ir papildināti ar normām, kas paredz, ka sākot ar 2021. gada 16. martu par iesniegumiem, kas iesniegti par marta mēnesi, darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniedz pamatojumu par ieņēmumu samazinājumu saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai. Ja darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis šādu pamatojumu vai VID konstatē, ka noteiktajam ieņēmumu kritumam nav saistība ar Covid-19 radītajiem apstākļiem, dīkstāves atbalstu nepiešķir. Minēto pamatojumu par ieņēmumu samazinājuma saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem prasību nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti VID līdz
2021. gada 15. martam. Vienlaikus, lai nodrošinātu lielāku atbalstu darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, noteikts, ka par pilnu kalendāro mēnesi par dīkstāvi saņem ne mazāk kā 500 eiro. Šo normu piemēro sākot ar iesniegumiem par 2021. gada janvāra mēnesi. Attiecīgi atbalsta periodam pagarināts arī termiņš līdz kuram atbalsta saņēmēji iesniedz pieteikumu VID.

12.01.2021.

15.01.2021.

MK noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”

Noteikumi nosaka, ka atbalsta apmērs par 2021. gada atbalsta perioda mēnešiem 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā
50 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi tiek palielināts uz 60% apmēru no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi. Iesniegumiem par 2020. gada novembri un decembri atbalsta apmērs paliek nemainīgs.

14.01.2021.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar ES iekšējo tirgu

MK noteikumi Nr. 36 “Kārtība, kādā piemērojama samazinātā patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā”

Noteikumi nosaka:

 • kārtību, kādā reģistrē samazinātās patentmaksas maksātāju;
 • kārtību, kādā maksā samazināto patentmaksu;
 • saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā samazināto patentmaksu.

14.01.2021.

20.01.2021.

MK noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”

Ar grozījumiem atbalstu par dīkstāvi noteikts piešķirt no 2021. gada janvāra uz laiku, kamēr ir liegums darboties skaistumkopšanas nozarei, visiem skaistumkopšanas nozarē strādājošiem, kas nozarē bija nodarbināti 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī. Atbalsts par dīkstāvi tiek sniegts:

 • fiziskām personām (darbiniekiem, kas bija nodarbināti 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja, kas sniedza minētajā periodā friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmētiķa, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts, publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus). Atbalsta saņemšanas iespējas tiek paredzētas arī atbalsta personālam, kas bija nodarbināts pie juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas iepriekš minētajā periodā;
 • pašnodarbinātajām personām, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī;
 • patentmaksātājiem, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī. Atbalsta apmērs ir paredzēts no 500 eiro līdz 1000 eiro. Noteikumi ir papildināti ar normu, kas precīzi atrunā, kā nosaka atbalstu par dīkstāvi, ja nodokļu maksātājam ar 2021. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

19.01.2021.

23.01.2021.

MK noteikumi Nr. 300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”

Grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu likuma “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” noteikto izmaiņu piemērošanu attiecībā uz akcīzes preču deklarēšanu. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu 
6. pielikums un mainīts tā nosaukumu uz “Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija”. Vienlaikus veikti redakcionāli grozījumi noteikumu V2. nodaļā, precizējot deklarējamā produkta nosaukumu, mērvienības un nepieciešamo deklarācijas aizpildīšanas aiļu numerāciju atbilstoši 
6. pielikuma jaunajai redakcijai. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

21.01.2021.

26.01.2021.