Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu “Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”. Šī kārtība piemērojama no 2021. gada 1. jūlija. Šajā daļā tiek skaidrots par pašnodarbināto ziņojumu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību VID.

Pašnodarbinātais atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam iesniedz VID ziņojumu “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums” (ziņojums) (MK noteikumu 4. pielikums).

Ziņojumu iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru veic VSAOI (arī tad, ja VSAOI veic par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem).

1. piemērs

Kates ienākumi jūlijā – 200 EUR, augustā – 120 EUR un septembrī – 190 EUR. Par 3. ceturksni līdz 17. oktobrim Katei ir jāiesniedz ziņojums.

 

Rādītāji

Ceturkšņa mēnesis

 

Kopā

VII

VIII

VIII

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts (brīvi izvēlētais) (eiro)

0

0

0

 

Aprēķinātās VSAOI (eiro)

0

0

0

0

VSAOI objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10%

200

120

190

510

Aprēķinātās VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% (eiro)

20

12

19

51

Ja pārskata ceturksnī mainās pašnodarbinātā apdrošināšanas statuss, pašnodarbinātais pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

2. piemērs

Inese 10. jūlija sasniedza pensijas vecumu.

Tā kā Inesei 3. ceturksnī mainās apdrošināšanas statuss, tad, iesniedzot pašnodarbinatā ziņojumu par 3. ceturksni, Inesei ir jānorāda abi apdrošināšanas statusi.

Mēneša laikā pēc dienas, kas noteikta kā obligāto iemaksu veikšanas termiņš, ir tiesības vienu reizi precizēt VSAOI objektu un VSAOI par pārskata ceturksni. VSAOI par 1. ceturksni var precizēt līdz 23. maijam, par 2. ceturksni – līdz 23. augustam, par 3. ceturksni – līdz 23. novembrim, par 4. ceturksni – līdz 23. februārim.

3. piemērs

Jānis 16 .jūlijā iesniedza ziņojumu ar ceturkšņa ienākumiem 5000 EUR (aprīlī – 5000 EUR, maijā – 0 EUR, jūnijā – 0 EUR) un 23. jūlijā iesniedza ziņojuma precizējumu ar ceturkšņa ienākumiem 500 EUR (aprīlī – 0 EUR, maijā – 0 EUR, jūnijā – 500 EUR). VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) pieņemts minētā ziņojuma precizējums. Jānis vēlas iesniegt ziņojuma precizējumu (labojumu) vēlreiz – 29. jūlijā. Tā kā VSAOI par pārskata ceturksni drīkst precizēt vienu reizi, minētais precizējums VID EDS netiks pieņemts.

Lai iesniegtu VID pašnodarbinātā ziņojumu par veiktajām sociālajām iemaksām, izmanto VID EDS. VID EDS darba logā logrīkā “Sagatavot jaunu dokumentu” lietotājs izvēlas darbību “No veidlapas”.

1 vis.png

 Kad atveras jauna dokumenta ievades lapa, tajā izvēlas:

  • dokumentu grupu “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti”;
  • dokumentu “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums”.

22222.png

Aizpildot ziņojumu, jāpievērš uzmanība apdrošinātās personas statusa izvēlei.

3333333.png

Kad dokuments ir pilnībā aizpildīts, to saglabā (iesakām ievades laikā arī saglabāt dokumentu, nospiežot spiedpogu “Saglabāt”) un pārbauda, nospiežot spiedpogu “Pārbaudīt un saglabāt”.

Ja dokumentā nav konstatētas kļūdas, pēc saglabāšanas dokumentu sarakstā tam būs statuss “Gatavs iesniegšanai” un to būs iespējams iesniegt, ailē “Darbības” izvēloties darbību “Iesniegt”.

Dokumenta iesniegšanas logā obligāti aizpilda dokumenta iesniegšanas veidu (Pirmreizējs dokuments/Precizējums). Lai iesniegtu dokumentu, lietotājs izvēlas darbību “Iesniegt”.

VSAOI par ceturksni maksā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, t.i., par 1. ceturksni – līdz 23. aprīlim, par 2. ceturksni – līdz 23. jūlijam, par 3. ceturksni – līdz 23. oktobrim un par 4. ceturksni – līdz nākamā gada 23. janvārim.