01.09.2016. Valsts ieņēmumu dienests publicējis metodisko materiālu "Par personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu atspoguļošanu personālsabiedrības un tās biedru grāmatvedībā un ienākuma nodokļa piemērošanu personālsabiedrības gūtajam ienākumam". Publicējam daļu no metodiskā materiāla, kurā skaidrots, kad un kā tiek noteikta personālsabiedrības peļņa un zaudējumi un kā tos uzrāda personālsabiedrības grāmatvedībā.

Personālsabiedrības peļņas atspoguļošana grāmatvedībā

Personālsabiedrības peļņa tiek noteikta uz katra pārskata gada beigām vai pēc sabiedrības darbības izbeigšanās, ja tā pastāv mazāk nekā 1 gadu. Personālsabiedrības peļņu nosaka, pamatojoties uz personālsabiedrības gada pārskatu vai slēguma finanšu pārskatu, ko apstiprina sabiedrības biedri.

Peļņas uzrādīšanai personālsabiedrības grāmatvedības reģistros izmanto šādus kontus:

 • bilances kontu shēmas aktīvā – posteni "Nauda";
 • bilances kontu shēmas pasīvā:
  • iedaļas "Pašu kapitāls" posteni "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)";
  • iedaļas "Pašu kapitāls" posteni "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi";
  • iedaļas "Pašu kapitāls" posteni "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi";
  • iedaļas "Ilgtermiņa kreditori" posteni "Neizmaksātā peļņas daļa";
  • iedaļas "Īstermiņa kreditori" posteni "Neizmaksātā peļņas daļa";
 • peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA):
  • posteni "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi";
  • posteni "Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi".

Ņemot vērā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteikto, postenī "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" uzrāda summu, kas atbilst PZA postenī "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" norādītajai summai. Personālsabiedrības peļņas sadali vai zaudējumu segšanu uzrāda nākamā gada pārskatā, attiecīgi samazinot postenī "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" pārskata gada sākumā norādīto summu.

Piemērs

Komandītsabiedrības “Risinājums” biedri, pamatojoties uz sabiedrības gada pārskatu par 2015.gadu, apstiprināja peļņu 4300 EUR apmērā. Komandītsabiedrības grāmatvedībā gūto peļņu 2016.gadā atspoguļo šādi:

 • D ''Pārskata gada peļņa vai zaudējumi'' (PZA konta kredītā pārnestā nesadalītā peļņas daļa) - 4300 EUR,
 • K "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" - 4300 EUR.

Personālsabiedrības peļņa tiek sadalīta biedriem proporcionāli viņu ieguldījuma (kapitāla) daļām sabiedrībā. Personālsabiedrības biedrs var prasīt savas peļņas daļas izmaksu, ja tas nekaitē sabiedrībai un viņa ieguldījuma daļa nav samazinājusies.

Piemērs

Komandītsabiedrība "Pilsētas projekts" dibināta, lai labiekārtotu bijušo rūpnīcas teritoriju. Komandītsabiedrības pamatkapitāls ir 55 000 EUR. Dibinot komandītsabiedrību, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) "Tornis" ieguldījums ir 16 500 EUR, savukārt SIA ''Siena" ieguldījusi 38 500 EUR. Tādējādi SIA "Tornis" pieder 30% (16 500 x 100% / 55 000 = 30%), bet SIA "Siena" - 70% (38 500 x 100% / 55 000 = 70%) ieguldījuma daļu.

Komandītsabiedrības peļņa 2015.gadā ir 7300 EUR. Sadalot peļņu biedriem proporcionāli viņu ieguldījumam, SIA "Tornis" peļņa ir 2190 EUR (7300 x 30% = 2190) un SIA "Siena" peļņa ir 5110 EUR (7300 x 70% = 5110).

Komandītsabiedrības grāmatvedībā neizmaksātās peļņas daļu uzrāda šādi:

 • D "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" - 7300 EUR,
 • K "Neizmaksātā peļņas daļa" - 7300 EUR.

Izmaksājot peļņas daļu sabiedrības biedriem, komandītsabiedrībā to uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 7300 EUR,
 • K "Nauda" - 7300 EUR.

Katram personālsabiedrības biedram aprēķināto peļņas daļu var pievienot viņa ieguldījuma daļai. Personālsabiedrības ieguldījuma palielinājumu piesaka ierakstīšanai komercreģistrā. Šo pieteikumu paraksta visi personālsabiedrības biedri.

Piemērs

Personālsabiedrības biedra Andra Ozoliņa ieguldījums personālsabiedrībā ir nekustamais īpašums 10 400 EUR vērtībā (65% no pamatkapitāla), bet SIA "Ozoli" ieguldījusi naudas līdzekļus 5600 EUR (35% no pamatkapitāla). Personālsabiedrības peļņa 2015.gadā ir 8300 EUR. Personālsabiedrības biedri pieņem lēmumu, ka personālsabiedrības 2015.gada peļņa netiks sadalīta un to pievienos katra biedra ieguldījuma daļai personālsabiedrībā. Personālsabiedrības pārskata gada nesadalīto peļņu nākamajā gadā, pievienojot katra biedra ieguldījuma daļai pamatkapitālā, grāmatvedības reģistros atspoguļo šādi:

 • D "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi'' - 8300 EUR,
 • K "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)" - 8300 EUR.

Pēc personālsabiedrības peļņas pievienošanas pamatkapitālam Andra Ozoliņa ieguldījuma daļa personālsabiedrības pamatkapitālā ir 15 795 EUR (10 400 + 5395 = 15 795), bet SIA "Ozoli" ieguldījuma daļa ir 8505 EUR (5600 + 2905 = 8505).

Ja personālsabiedrības biedrs līdz peļņas sadalei nav iemaksājis savu ieguldījumu, ko viņam vajadzēja iemaksāt saskaņā ar sabiedrības līgumu, tas kopā ar procentiem tiek ieturēts no biedram pienākošās peļņas daļas.

Piemērs

2015.gada martā tiek nodibināta komandītsabiedrība "A", kuras biedri ir nerezidents – ārvalsts komersants "B" un Latvijas komersants - SIA "C". Sabiedrības līgumā noteikts, ka ārvalsts komersanta "B" ieguldījums ir 11 050 EUR, bet SIA "C" parakstītais ieguldījums ir 5950 EUR. Sabiedrības līguma nosacījumos paredzēts, ka parakstītā ieguldījuma summa abiem biedriem jāiemaksā līdz 30.10.2015. Par katru nokavēto dienu tiek aprēķināti soda procenti – 0,03% dienā no nesamaksātās ieguldījuma summas.

Latvijas komersants SIA "C" līdz 30.10.2015. iemaksāja komandītsabiedrībai savu ieguldījuma daļu. Ārvalsts komersants "B" līdz šim datumam bija iemaksājis komandītsabiedrībai 8500 EUR.

Komandītsabiedrības "A" peļņa 2015.gadā bija 9300 EUR.

2016.gadā, sadalot komandītsabiedrības peļņu, ārvalsts komersantam "B" aprēķinātā peļņas daļa proporcionāli ieguldījumam ir 6045 EUR (9300 x 65% = 6045). Ārvalsts komersanta "B" nesamaksātā ieguldījuma daļa ir 2550 EUR (11 050 – 8500 = 2550), kuru ietur, lai tiktu samaksāta sabiedrības līgumā noteiktā ieguldījuma summa.

Līgumā noteiktie soda procenti par laikā neiemaksāto ieguldījuma summu ir 46,67 EUR (2550 EUR x 0,03% x 61 diena).

Tātad peļņas daļa, kas pienākas komandītsabiedrības biedram – ārvalsts komersantam "B", ir 3448,33 EUR (6045 – 2550 – 46,67 = 3448,33).

Komandītsabiedrībā 2012.gadā grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:

 • D "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" - 9300 EUR,
 • K "Neizmaksātā peļņas daļa" - 9300 EUR.

No ārvalsts komersanta "B" peļņas daļas ieturot ieguldījuma daļu, kas netika samaksāta, grāmatvedībā to uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 2550 EUR,
 • K "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)" - 2550 EUR.

Ieturot soda procentus no ārvalsts komersanta "B" peļņas daļas par laikā neiemaksāto ieguldījuma summu, grāmatvedībā uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 46,67 EUR,
 • K "Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi" - 46,67 EUR.

Izmaksājot ārvalsts komersantam “B” atlikušo peļņas daļu, to komandītsabiedrības grāmatvedības reģistros uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 3448,33 EUR,
 • K "Nauda" - 3448,33 EUR.

Izmaksājot SIA "C" peļņas daļu, to komandītsabiedrības grāmatvedības reģistros uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 3255 EUR,
 • K "Nauda" - 3255 EUR.

Piemērs

Komandītsabiedrība "Iks" ir dibināta 2015.gadā. Tās biedri ir SIA "Kvarts" un fiziska persona Anna Ivanova. Saskaņā ar ierakstiem komercreģistrā SIA "Kvarts" ieguldījums komandītsabiedrības pamatkapitālā ir 6300 EUR (jeb 70% pamatkapitāla), bet Anna Ivanova komandītsabiedrības pamatkapitālā ieguldījusi 2700 EUR (jeb 30% pamatkapitāla).

Sabiedrības līguma nosacījumi paredz, ka parakstītā ieguldījuma summa abiem biedriem jāiemaksā līdz 05.12.2015. Par katru nokavēto dienu tiek aprēķināti soda procenti – 0,05% dienā no nesamaksātās ieguldījuma summas.

SIA "Kvarts" līdz 05.12.2015. bija iemaksājusi komandītsabiedrībā 4500 EUR. Anna Ivanova līdz 05.12.2015. bija pilnībā iemaksājusi komandītsabiedrībai savu ieguldījuma daļu.

Komandītsabiedrības "Iks" peļņa 2015.gadā bija 3050 EUR, un tika pieņemts lēmums katram komandītsabiedrības biedram aprēķināto peļņas daļu pievienot viņa ieguldījuma daļai pamatkapitālā.

2016.gadā, sadalot komandītsabiedrības peļņu, SIA "Kvarts" aprēķinātā peļņas daļa proporcionāli ieguldījumam ir 2135 EUR (3050 x 70% = 2135), bet Annas Ivanovas peļņas daļa ir 915 EUR (3050 x 30% = 915).

SIA “Kvarts'' nesamaksātā ieguldījuma daļa ir 1800 EUR (6300 – 4500 = 1800), kuru ietur, lai tiktu samaksāta sadarbības līgumā noteiktā ieguldījuma summa. Līgumā noteiktie soda procenti par laikā neiemaksāto ieguldījuma summu ir 23,40 EUR (1800 EUR x 0,05% x 26 dienas).

Tātad komandītsabiedrības biedram – SIA "Kvarts" – pienākas peļņas daļa 311,60 EUR (2135 – 1800 – 23,40 = 311,60).

Komandītsabiedrībā 2016.gadā grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:

 • D "Pārskata gada peļņa vai nesegtie zaudējumi" - 3050 EUR,
 • K "Neizmaksātā peļņas daļa" - 3050 EUR.

No SIA "Kvarts" peļņas daļas ieturot ieguldījuma daļu, kas netika samaksāta, grāmatvedībā uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 1800 EUR,
 • K "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)" - 1800 EUR.

Ieturot soda procentus no SIA "Kvarts" peļņas daļas par laikā neiemaksāto ieguldījuma summu, grāmatvedībā to uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 23,40 EUR,
 • K "Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi" - 23,40 EUR.

Pievienojot SIA "Kvarts" atlikušo peļņas daļu tās ieguldījumam pamatkapitālā, komandītsabiedrības grāmatvedības reģistros to uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 311,60 EUR,
 • K "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)" - 311,60 EUR.

Pievienojot Annas Ivanovas peļņas daļu viņas ieguldījumam pamatkapitālā, komandītsabiedrības grāmatvedības reģistros to uzrāda šādi:

 • D "Neizmaksātā peļņas daļa" - 915 EUR,
 • K "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)" - 915 EUR.

Personālsabiedrības zaudējumu atspoguļošana grāmatvedībā

Personālsabiedrības zaudējumus nosaka uz katra pārskata gada beigām vai pēc sabiedrības darbības izbeigšanās, ja tā pastāv mazāk nekā 1 gadu. Personālsabiedrības zaudējumus nosaka, pamatojoties uz personālsabiedrības gada pārskata vai slēguma finanšu pārskata rādītājiem, ko apstiprina sabiedrības biedri.

Zaudējumu uzrādīšanai personālsabiedrības grāmatvedības reģistros izmanto šādus kontus:

 • bilances kontu shēmas pasīvā:
  • iedaļas "Pašu kapitāls" posteni "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)";
  • iedaļas "Pašu kapitāls" posteni "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi";
 • PZA – posteni "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi".

Piemērs

Personālsabiedrības "Satelīts" zaudējumi 2015.gadā, kas apstiprināti, pamatojoties uz personālsabiedrības gada pārskatu, ir 4300 EUR. Sabiedrības grāmatvedībā šos zaudējumus atspoguļo šādi:

 • D "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" - 4300 EUR,
 • K "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" (PZA) - 4300 EUR.

Personālsabiedrības zaudējumi tiek sadalīti biedriem proporcionāli viņu ieguldījuma (kapitāla) daļām sabiedrībā. Zaudējumu gadījumā personālsabiedrības biedra ieguldījuma daļu samazina par aprēķināto zaudējumu daļu.

Piemērs

SIA "Zvaigzne" ieguldījums pilnsabiedrībā "Mēness" ir 22 500 EUR (jeb 75% pamatkapitāla), bet individuālais komersants (IK) "Saule" ieguldījis tajā 7500 EUR (jeb 25% pamatkapitāla). Pilnsabiedrības "Mēness" zaudējumi 2015.gadā ir 4300 EUR.

Pilnsabiedrības biedra SIA "Zvaigzne" zaudējumu daļa proporcionāli tās ieguldījumam ir 3225 EUR (4300 x 75% = 3225). Par šo summu samazina SIA "Zvaigzne" ieguldījuma daļu pilnsabiedrībā. Savukārt pilnsabiedrības biedra IK "Saule" zaudējumu daļa proporcionāli tā ieguldījumam ir 1075 EUR (4300 x 25% = 1075). Kopā ieguldījumu pilnsabiedrībā samazina par 4300 EUR (3225 + 1075).

Pilnsabiedrības "Mēness" grāmatvedībā to atspoguļo šādi:

 • D ''Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)'' - 4300 EUR,
 • K ''Pārskata gada peļņa vai zaudējumi'' - 4300 EUR.

SIA ''Zvaigzne'' grāmatvedībā zaudējumu daļu pilnsabiedrībā atspoguļo šādi:

 • D ''Izdevumi no līdzdalības pilnsabiedrībā'' - 3225 EUR,
 • K ''Līdzdalība pilnsabiedrībā'' - 3225 EUR.

IK “Saule”, kas izvēlējusies kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, savu zaudējumu daļu grāmatvedībā atspoguļo šādi:

 • D "Izdevumi no līdzdalības pilnsabiedrībā" - 1075 EUR,
 • K "Līdzdalība pilnsabiedrībā" - 1075 EUR.

Personālsabiedrības zaudējumu gadījumā tās biedram nav pienākums atdot viņam agrāk izmaksāto peļņas daļu.

Pamatojoties uz personālsabiedrības biedru pieteikumu, komercreģistrā ieraksta ziņas par biedru ieguldījuma samazinājumu.

Personālsabiedrības biedrs piedalās zaudējumos tikai savas kapitāla daļas vai sava vēl neveiktā ieguldījuma apmērā.

Piemērs

01.09.2015. nodibināta komandītsabiedrība ''Kāpas''. Sabiedrības līgumā noteikts, ka SIA ''Elektrons'' parakstītais ieguldījums komandītsabiedrības pamatkapitālā ir 5525 EUR (jeb 65% no pamatkapitāla). SIA ''Gaisma'' piedalās komandītsabiedrībā ar ieguldījumu 2975 EUR (jeb 35% no pamatkapitāla). Līguma nosacījumi paredz, ka parakstītā ieguldījuma summa abiem biedriem jāiemaksā līdz 31.12.2015.

SIA “Elektrons” līdz 31.12.2015. komandītsabiedrībai bija iemaksājusi savu ieguldījuma daļu. SIA “Gaisma” līdz 31.12.2015. savu ieguldījumu nebija veikusi.

Komandītsabiedrības ''Kāpas'' grāmatvedībā to atspoguļo šādi:

 • D ''Nauda'' - 5525 EUR,
 • D ''Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā” - 2975 EUR,
 • K ''Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)'' (SIA ''Elektrons'' ieguldījuma daļa) - 5525 EUR,
 • K ''Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)'' (SIA ''Gaisma'' ieguldījuma daļa) - 2975 EUR.

Komandītsabiedrības ''Kāpas'' zaudējumi 2015.gadā ir 1900 EUR.

2016.gadā sabiedrības grāmatvedībā 2015.gada zaudējumus atspoguļo šādi:

 • D ''Pārskata gada peļņa vai zaudējumi'' - 1900 EUR,
 • K ''Pārskata gada peļņa vai zaudējumi'' (peļņas vai zaudējumu aprēķinā) - 1900 EUR.

Komandītsabiedrības biedra SIA ''Elektrons'' zaudējumu daļa proporcionāli tās ieguldījumam ir 1235 EUR (1900 x 65% = 1235). Par šo summu var samazināt SIA ''Elektrons'' ieguldījuma daļu komandītsabiedrībā. Komandītsabiedrības biedra SIA ''Gaisma'' zaudējumu daļa proporcionāli tās ieguldījumam ir 665 EUR (1900 x 35% = 665). SIA ''Gaisma'' parakstītais ieguldījums komandītsabiedrības pamatkapitālā ir 2975 EUR. Lai gan ieguldījums vēl nav veikts, SIA ''Gaisma'' ieguldījuma daļu komandītsabiedrības pamatkapitālā samazina par 665 EUR.

Komandītsabiedrības ''Kāpas'' grāmatvedībā to atspoguļo šādi:

 • D ''Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)'' (SIA ''Elektrons'' ieguldījuma daļa) - 1235 EUR,
 • D ''Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)'' (SIA ''Gaisma'' vēl neveiktais ieguldījums) - 665 EUR,
 • K ''Pārskata gada peļņa vai zaudējumi'' - 1900 EUR.