01.09.2016. Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Par personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu atspoguļošanu personālsabiedrības un tās biedru grāmatvedībā un ienākuma nodokļa piemērošanu personālsabiedrības gūtajam ienākumam". Publicējam daļu no metodiskā materiāla, kurā skaidrots, kas ir personālsabiedrības, kā tās iedalās, kā jāsagatavo personālsabiedrības gada pārskats un kādi darījumi ir jāatspoguļo personālsabiedrības grāmatvedībā.

Personālsabiedrības dibināšanas mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu. Tai nav juridiskās personas statusa, taču ir tiesībspēja - tā, izmantojot savu firmu (nosaukumu), var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītāja un atbildētāja tiesā.

Personālsabiedrību veido uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās 2 vai vairākas personas jeb biedri. Personālsabiedrības var tikt dibinātas tikai uz noteiktu laiku vai konkrēta mērķa īstenošanai. Tās biedrs var būt tikai fiziska vai juridiska persona, proti, par personālsabiedrības biedru nevar būt cita personālsabiedrība.

Personālsabiedrību veidi

Atkarībā no tā, vai visi personālsabiedrības biedri neierobežoti vai ierobežoti atbild par sabiedrības saistībām, personālsabiedrības iedalās komandītsabiedrībās un pilnsabiedrībās:

 • pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās 2 vai vairākas personas (biedri);
 • komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās 2 vai vairākas personas (biedri), ja vismaz 1 sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota.

Personālsabiedrības gada pārskats

Personālsabiedrības ir Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) un likuma "Par grāmatvedību" subjekti, līdz ar to tām, sagatavojot gada pārskatu, jāievēro minēto likumu prasības.

Personālsabiedrības gada pārskatam atbilstoši GPL jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par personālsabiedrības:

 • līdzekļiem (aktīviem);
 • saistībām;
 • finansiālo stāvokli;
 • peļņu vai zaudējumiem.

Ja saskaņā ar GPL noteiktajiem kritērijiem personālsabiedrība ir vidēja vai liela sabiedrība, gada pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par tās naudas plūsmu.

Personālsabiedrības iedala lielās, vidējās, mazās un mikrosabiedrībās, ņemot vērā šādus kritērijus bilances datumā:

 • liela sabiedrība – bilances datumā pārsniedz 2 no šādiem rādītājiem:
  • bilances kopsumma – 20 milj. eiro;
  • neto apgrozījums – 40 milj. eiro;
  • vidējais darbinieku skaits – 250;
 • vidēja sabiedrība – nav maza sabiedrība un nepārsniedz 2 no šādiem rādītājiem:
  • bilances kopsumma – 20 milj. eiro;
  • neto apgrozījums – 40 milj. eiro;
  • vidējais darbinieku skaits – 250;
 • maza sabiedrība – nepārsniedz 2 no šādiem rādītājiem:
  • bilances kopsumma – 4 milj. eiro;
  • neto apgrozījums – 8 milj. eiro;
  • vidējais darbinieku skaits – 50;
 • mikrosabiedrība – nepārsniedz 2 no šādiem rādītājiem:
  • bilances kopsumma – 350 000 EUR;
  • neto apgrozījums – 700 000 EUR;
  • vidējais darbinieku skaits – 10.

Personālsabiedrības sagatavo gada pārskatu, kas sastāv no:

 • finanšu pārskata;
 • vadības ziņojuma par personālsabiedrības attīstību pārskata gadā.

Vidējas un lielas personālsabiedrības finanšu pārskats sastāv no:

 • bilances;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA);
 • naudas plūsmas pārskata;
 • pašu kapitāla izmaiņu pārskata;
 • finanšu pārskata pielikuma.

Savukārt mazas personālsabiedrības finanšu pārskats sastāv vismaz no:

 • bilances;
 • PZA;
 • finanšu pārskata pielikuma.

Personālsabiedrībai, kas ir mikrosabiedrība, GPL noteiktos gadījumos atļauts nesagatavot vadības ziņojumu, sagatavot saīsinātu finanšu pārskata pielikumu vai atļauts nesagatavot to vispār.

Katram personālsabiedrības biedram jebkurā laikā ir tiesības iepazīties ar sabiedrības grāmatvedības dokumentiem un gada pārskatiem.

Personālsabiedrības grāmatvedības kārtošana

Personālsabiedrības grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas sabiedrības mantas stāvoklī. Par grāmatvedības kārtošanu personālsabiedrībā tāpat kā jebkurā citā komercsabiedrībā atbildīgs ir uzņēmuma vadītājs. Likuma "Par grāmatvedību" izpratnē uzņēmuma vadītājs personālsabiedrībā ir visi sabiedrības biedri vai sabiedrības biedri, kas pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību.

Piemērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "Y" un SIA "Z" ir pilnsabiedrības "X" biedri. Komercreģistrā, reģistrējot pilnsabiedrību, tiek norādīts, ka SIA "Y" un SIA “Z” ir tiesības kopīgi pārstāvēt pilnsabiedrību un kārtot grāmatvedību. Par grāmatvedības kārtošanu un tās sniegtās informācijas kvalitāti vienlīdz atbildīgi būs abi pilnsabiedrības biedri – SIA "Y" un SIA "Z".

Piemērs

Reģistrējot komercreģistrā pilnsabiedrību “Q”, kuras biedri ir SIA “W” un SIA "E", norādīts, ka saskaņā ar sabiedrības līgumā noteikto SIA “W” vienpersoniski ir tiesības pārstāvēt pilnsabiedrību un tai ir pienākums kārtot pilnsabiedrības grāmatvedību. Tātad par pilnsabiedrības grāmatvedības kārtošanu atbildīga būs SIA “W”.

Personālsabiedrības ieguldījumu atspoguļošana

Dibinot personālsabiedrību, katrs biedrs piedalās ar savu ieguldījumu. Ieguldījums var būt nauda, manta, nemateriālie ieguldījumi, prasījuma tiesības, darbs.

Ieguldījuma uzrādīšanai grāmatvedības reģistros izmanto šādus kontus:

 • bilances kontu shēmas aktīvā:
  • iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" posteņu grupu "Nemateriālie ieguldījumi";
  • iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" posteņu grupu "Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)";
  • iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" posteņu grupu "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi";
  • posteni "Nauda";
  • vai citu ieguldītajam aktīvam atbilstošu posteni;
 • bilances kontu shēmas pasīvā – iedaļas "Pašu kapitāls" posteni "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)".

Piemērs

Izveidojot komandītsabiedrību “Augstceltne”, SIA “Apvārsnis” un SIA “Kalniņš” komandītsabiedrībā katra iegulda 10 000 EUR. Komandītsabiedrībā naudas ieguldījumu uzrāda šādi:

 • D "Nauda" - 20 000 EUR,
 • K "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)" - 20 000 EUR.

Komandītsabiedrības biedri – SIA "Apvārsnis" un SIA "Kalniņš" – katrs savā grāmatvedībā naudas ieguldījumu personālsabiedrībā uzrāda šādi:

 • D "Līdzdalība personālsabiedrībā" - 10 000 EUR,
 • K "Nauda" - 10 000 EUR.

Ieguldot personālsabiedrības saimnieciskajā darbībā biedram piederošos līdzekļus, piemēram, tehniku, zemi, ēkas, tie jānovērtē naudas izteiksmē.

Ja personālsabiedrībā iegulda līdzekļus, kas tiek izmantoti personālsabiedrības biedra – komersanta – saimnieciskajā darbībā, tos personālsabiedrības grāmatvedībā iekļauj vērtībā, kas vienāda ar to atlikušo bilances vērtību personālsabiedrības biedra grāmatvedībā uz ieguldījuma veikšanas brīdi.

Piemērs

SIA "Palete" ir komandītsabiedrības "Zvaigzne" biedrs un piedalās tajā ar sev piederošo tehniku – iekrāvēju un traktoru. SIA “Palete” iekrāvēja bilances vērtība uz ieguldījuma veikšanas brīdi ir 9300 EUR, traktora bilances vērtība ir 17 300 EUR. Ieguldītos pamatlīdzekļus komandītsabiedrības “Zvaigzne” grāmatvedībā atspoguļo šādi:

 • D ''Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)'' - 26 600 EUR,
 • K ''Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)'' - 26 600 EUR.

SIA ''Palete" ieguldījumu komandītsabiedrībā "Zvaigzne" grāmatvedībā atspoguļo šādi:

 • D "Līdzdalība personālsabiedrībā" - 26 000 EUR,
 • K "Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)” - 26 600 EUR.

Piemērs

Individuālais komersants (IK) "Celtnieks" ir komandītsabiedrības ''Mēness" biedrs, kurš piedalās tajā ar sev piederošo vieglo automobili. IK "Celtnieks" apgrozījums gadā nepārsniedz 300 000 EUR, un IK izvēlējies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā – reģistrējot savus ieņēmumus un izdevumus "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā".

Tā kā, ieguldot vieglo automobili, komandītsabiedrībā IK “Celtnieks” neveidojas ne ieņēmumi, ne izdevumi, šis darījums nav jāatspoguļo IK "Celtnieks" saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā, bet, ņemot vērā, ka vieglo automobili pārtrauc izmantot IK “Celtnieks" saimnieciskajā darbībā, tam jāpārtrauc rēķināt nolietojums nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, izslēdzot to no IK “Celtnieks" pamatlīdzekļu sastāva.

Ja personālsabiedrības biedrs – fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību, – piedalās sabiedrībā ar personīgo mantu, to novērtē atbilstoši iegādes dokumentiem, ja tādi ir, vai atbilstoši profesionāla kvalificēta vērtētāja vērtējumam.

Piemērs

Jānis Bērziņš ir komandītsabiedrības "Tirgus" biedrs, kas piedalās tajā ar sev piederošo dāvinājumā saņemtu zemi. Dokumentā, kas apliecina dāvinājumu, nav norādīta zemes vērtība. Profesionāls kvalificēts vērtētājs noteicis, ka zemes gabala tirgus vērtība komandītsabiedrības dibināšanas brīdī ir 24 000 EUR. Jāņa Bērziņa ieguldījumu komandītsabiedrības “Tirgus" grāmatvedībā uzrāda šādi:

 • D "Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)" - 24 000 EUR,
 • K "Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)" - 24 000 EUR.