Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka likuma “Par grāmatvedību” subjekti (uzņēmumi) ārkārtējās situācijas periodā kā apliecinājumu sūtījuma piegādes un nodošanas procesam var izmantot arī citu apliecinājuma veidu, nevis tikai pašrocīgu parakstu.

Spēkā esošās grāmatvedības kārtošanas un organizācijas prasības uzņēmumam nosaka, lai apliecinātu pārdoto preču izcelsmi un preču piederību preču izsniegšanas un saņemšanas vietā, jānodrošina, ka preču piegādes dokumentā ir ietverti obligāti norādāmie rekvizīti (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 35.11 punkts), to skaitā preču izsniegšanas vietā – preču nosūtītāja (izsniedzēja) paraksts – un preču saņemšanas vietā – preču saņēmēja paraksts (MK noteikumu Nr. 585 35.12 punkts).

Šobrīd ir stingri noteikti atsevišķi gadījumi, kad fiziskām personām ir obligāti jāizvairās no kontakta ar piegādātāju. VID uzskata, ka šāda prasība attiecināma arī uz uzņēmumiem saistībā ar piegādēm.

VID informē, ka periodā, kamēr valsts teritorijā turpinās izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar apdraudējumu, ko radījusi koronavīrusa izplatība, uzņēmums kā apliecinājumu sūtījuma piegādei/saņemšanai iekšzemē var izmantot ne vien pašrocīgu parakstu, bet arī citu uzņēmuma vadītāja noteiktā kārtībā noteiktu preču saņemšanas fakta apliecinājuma veidu.

Piemērs

Pasta pakalpojumu sniedzēja, kurjera vai cita preču piegādes pakalpojumu sniedzēja sistēmā saņemts pakalpojuma pieprasījums no saņēmēja vai telefonsarunas ieraksts, vai cits preču piegādātāja izstrādāts apliecinājums.

Vienlaikus VID norāda:

  • grāmatvedība (tajā skaitā cits darījuma saņemšanas apliecinājuma veids) jāorganizē uzņēmuma vadītāja apstiprinātajā kārtībā;
  • par visiem darījumiem jānodrošina skaidrs un patiess priekšstats, kā arī jānodrošina darījumu izsekojamība (MK noteikumu Nr. 585 41.1 punkta 3. apakšpunkts un 42. punkts).

VID atgādina, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 585 35.14 punktu spēkā esošās grāmatvedības kārtošanas un organizācijas prasības pieļauj, ka preču piegādes dokumentu var neparakstīt, ja tas sagatavots elektroniski un darījuma puses (preču nosūtītājs un preču saņēmējs) to apliecinājušas (autorizējušas) kārtībā, kāda noteikta preču nosūtītāja un preču saņēmēja noslēgtajā līgumā par elektronisko datu apmaiņu un tās formātu.