Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatavojis metodisko materiālu “Valsts atbalsta uzrādīšana grāmatvedībā saistībā ar Covid-19”, kurā ir skaidrots, kā grāmatvedībā jāatspoguļo uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.

Vispārīga informācija

Finanšu pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par uzņēmuma līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, bet vidēja un liela uzņēmuma gada pārskatam – arī par naudas plūsmu.

Atspoguļojot grāmatvedībā nodokļa aprēķināšanu un samaksu, jāievēro finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgie principi:

 • bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku;
 • ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
 • bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Darījumu uzrādīšanai grāmatvedībā uzņēmums lieto tādu kontu plānu, lai gada pārskata sastāvdaļas varētu sagatavot atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1. pielikumam “Bilances shēma” un 2. pielikumam “Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu veidiem)” vai 3. pielikumam “Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas)”.

Atkarībā no tā, vai pārskaitīto nodokli novirzīs citu nodokļu parādu segšanai, minēto darījumu uzrādīšanai grāmatvedības reģistros var lietot šādus kontus:

 • bilances kontu shēmas aktīvā:
  • iedaļas “Apgrozāmie līdzekļi” posteni “Nauda”
 • bilances kontu shēmas pasīvā:
  • iedaļas “Īstermiņa kreditori” posteni “Pārējie kreditori” un posteni “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”
 • peļņas vai zaudējumu aprēķinā:
  • posteni “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” un kontu plānā noteiktu posteni “Algas”

Algu subsīdijas uzrādīšana grāmatvedībā

Kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”.

Par atbalstu uzskata atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (turpmāk – atbalsts algu subsīdijai), ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Darbiniekam atbalstu algu subsīdijai nosaka 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī.

 • Atbalstu nosaka, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus).
 • Atbalstu nosaka proporcionāli periodam, kurā darbinieks strādā nepilnu darba laiku.
 • Darbinieks, kas saņem atbalstu algu subsīdijai, nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu par dīkstāvi.
 • Darbiniekam atbalsts algu subsīdijai un atbalsts par dīkstāvi pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

Piemērs

Uzņēmuma aprēķinātā bruto darba alga darbiniekam ir 1320 EUR:

 • Aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 145,20 EUR (11 % no 1320 EUR).
 • Aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 234,96 EUR (1320 - 145,20=1174,80 x 20%).
 • Kopā ieturētas VSAOI un IIN 380,16 EUR.
 • Darba devējs aprēķinājis kopējo izmaksājamo darba algu 939,84 EUR (1320 - 145,20 - 234,96).

Darba devējs 2020. gada novembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai.

VID piešķir darba devējam atbalstu algu subsīdijai par 2020. gada novembri 366,67 EUR.

Darba devēja izmaksājamā darba alga darba ņēmējam par 2020. gada novembri, ņemot vērā piešķirto subsīdiju, ir 573,17 EUR (939,84 – 366,67).

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:

 • aprēķinātā darba alga:
  • D “Algas” (izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā) – 1320 EUR
  • K “Pārējie kreditori” – 1320 EUR
 • aprēķinātie nodokļi:
  • D “Pārējie kreditori” – 380,16 EUR
  • K “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” – 380,16 EUR
 • darba ņēmējam izmaksātā darba alga:
  • D “Pārējie kreditori” – 573,17 EUR
  • K “Nauda” – 573,17 EUR
 • saņemtais atbalsts algu subsīdijai (samazina darba devēja saistības pret darbinieku, un darba devējam nerodas izmaksas par algas neto daļu, ko valsts samaksājusi darba ņēmējam) – jākoriģē sākotnēji uzskaitītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzskaitītās kreditora saistības pret darba ņēmēju:
  • D “Pārējie kreditori” – 366,67 EUR
  • K “Algas” – 366,67 EUR 

Valsts atbalsta (granta) uzrādīšana grāmatvedībā

Grants – valsts atbalsts, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni.

Kritēriji un kārtība valsts atbalsta (granta) piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai ir noteikti MK noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.

Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Atbalstu (grantu) nosaka 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 eiro un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītu personu grupai.

Atbalstu piešķir vienreiz par visu atbalsta periodu

Lai pieteiktos atbalstam par atbalsta periodu, uzņēmums līdz 2021. gada 15. janvārim elektroniski iesniedz VID attiecīgu iesniegumu, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Uzņēmējiem saņemtais Covid-19 atbalsts (grants) uzrādāms peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”.

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem ir tāda pati kārtība.

Piemērs

Uzņēmums saistībā ar Covid-19 krīzi piesakās valsts atbalstam (grantam) uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai:

 • Uzņēmuma apgrozījums (2020. gada augustā, septembrī, oktobrī) – 12 000 EUR.
 • Darbinieku ienākumi – 10 800 EUR.
 • Aprēķinātais nodoklis no apgrozījuma – 1800 EUR.
 • Uzņēmuma bruto darba algas kopsumma – 12 600 EUR.
 • Atbalstam pieprasītā summa – 3780 EUR.
 • Saņemta pieprasītā atbalsta summa – 3780 EUR.

Saņemto atbalstu (grantu) grāmatvedībā uzrāda šādi:

 • D “Nauda” – 3780 EUR
 • K “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” – 3780 EUR.

Atbalsta par dīkstāvi uzrādīšana grāmatvedībā

Kritērijus un kārtību atbalsta par dīkstāvi sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai nosaka MK noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.

Par atbalstu uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30.  jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%.

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

Atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

 • darbiniekam – 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
 • mikrouzņēmuma darbiniekam – 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta MUN ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa, atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai (darba devēja VID deklarētajiem datiem), bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi;
 • personām, kuras atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Piemērs

Darba devējs piesakās atbalsta par dīkstāvi piešķiršanai darbiniekam par periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim (31 dienu).

Darbinieks ir dīkstāvē saistībā ar Covid-19 krīzi.

Saskaņā ar VID iesniegtajiem darba devēja ziņojumiem par periodu no 2020. gada augusta līdz 2020. gada oktobrim darbiniekam aprēķinātā bruto darba samaksa ir 6906,15 EUR (2519,50 EUR augustā, 1709,46 EUR septembrī, 2677,19 EUR oktobrī).

Atbalsts par dīkstāves dienām tiek aprēķināts 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas augustā – oktobrī.

Tā kā bruto samaksa ir 6906,15 EUR, atbalsts par 31 dīkstāves dienu pārsniedz 1000,00 EUR noteikto limitu, jo saskaņā ar atbalsta aprēķinu 70% no bruto darba samaksas būtu 1628,95 EUR (6800/92 (kalendāra dienas augustā – oktobrī) x 70 % x 31 (dīkstāves dienu skaits)).

VID pieņem pozitīvu lēmumu par atbalsta piešķiršanu darbiniekam par decembra dīkstāves periodu.

Atbalsts tiek piešķirts maksimālajā pieļautajā apmērā 1000 EUR.

Tā kā piešķirtais 1000 EUR atbalsts par dīkstāvi tiek pārskaitīts uz darbinieka kredītiestādes kontu, darba devējam atbalsts par dīkstāvi grāmatvedībā nav jāatspoguļo.