No 2021. gada 1. janvāra spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr.786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”, nosakot jaunas sociālo iemaksu likmes:

Sociāli apdrošināmās personas

Darba ņēmēja likmes daļa (%)

Darba devēja likmes daļa (%)

Kopējā likme (%)

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* 

 10,50

 23,59

 34,09**

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* –, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 9,25

 20,77

 30,02

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* –, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs

 9,76

  21,94

 31,70

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

 8,87

 19,93

 28,80

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 7,67

 17,24

 24,91

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

 

 

 27,20

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

 

 

 24,91

Pašnodarbinātais 

 –

 –

 31,07

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 29,36

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

 26,59

Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka

 31,83

Autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai līdz 2021. gada 30. jūnijam

  5**

Pašnodarbinātā valsts pensiju apdrošināšanai līdz 2021. gada 30. jūnijam

 5**

Pašnodarbinātā, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja un autoratlīdzības saņēmēja minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai (valsts pensiju apdrošināšanai) no 2021. gada 1. jūlija

10**

* Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic, piemērojot kopējo likmi (nesadalot to darba ņēmēja un darba devēja daļās).

** Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju, kā arī pašnodarbināto un autoratlīdzības saņēmēju pensiju apdrošināšanas minimālo iemaksu likme ir noteikta likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.