Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis skaidrojumus par svarīgākajiem uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas jautājumiem, kas jāzina, sagatavojot UIN deklarāciju. Atgādinām, ka pirmā UIN deklarācija par šī gada 1.pusgadu pēc jaunās kārtības jāiesniedz līdz 20.jūlijam!

Kurā taksācijas periodā (mēnesī) komercsabiedrība norāda UIN deklarācijā ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus?

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 27.punktā noteikts, ka atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 4.panta 4.daļai izdevumus, kas saskaņā ar likuma normām veido ar UIN apliekamu objektu, iekļauj ar nodokli apliekamajā bāzē tad, kad šim izdevumu objektam tiek izveidotas saistības, neatkarīgi no maksājuma veikšanas brīža.

Vispārīgā gadījumā ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus iekļauj nodokļa bāzē un par tiem maksā UIN tajā taksācijas periodā (mēnesī), kurā komercsabiedrība saņēmusi rēķinu.

Piemērs

Komercsabiedrība, 2018.gada septembrī iegādājas par 100 000 EUR aktīvu, kas tiks izmantots ar saimniecisko darbību nesaistītiem mērķiem. 2018.gada septembrī komercsabiedrība samaksā avansā 25 000 EUR, bet rēķinu par šī aktīva iegādi komercsabiedrība saņem un apmaksā oktobrī. Tātad minēto izdevumu, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, iekļauj tā mēneša (oktobra) deklarācijā, kurā komercsabiedrība saņēmusi rēķinu.

Komercsabiedrība UIN deklarācijā par 2018.gada oktobri norāda minētā aktīva iegādes vērtību, t.i., deklarācijas 6.1.rindā norāda 100 000 EUR (UIN likuma 8.panta 2.daļas 5.punkts).

Piemērs

Komercsabiedrība, kuras pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, 2018.gada decembrī saņem pakalpojumu par 10 000 EUR, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību. Rēķinu par šo pakalpojumu komercsabiedrība saņem un apmaksā 2019.gada janvārī. Minētais darījums ir darījums pēc bilances datuma un tas ieļaujams 2018.pārskata gadā, kad darījums faktiski noticis, neatkarīgi no rēķina apmaksas 2019.gada janvārī.

Situācijā, kad pakalpojums ir saņemts (t.i., darījums noticis) vienā pārskata gadā, bet rēķins par to tiks apmaksāts nākamajā pārskata gadā, minēto izdevumu, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, iekļauj gada pēdējā mēneša deklarācijā – 2018.gada decembra deklarācijā – neskatoties uz rēķina apmaksas datumu.

Komercsabiedrība UIN deklarācijā par 2018.gada decembri norāda minēto ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu (10 000 EUR), t.i., deklarācijas 6.1.rindā norāda 10 000 EUR (UIN likuma 8.panta 2.daļa). Otrreiz šo summu 2019.gada janvāra deklarācijā nenorāda.

Komercsabiedrība iegādājas preces lielveikalā ar mērķi tās ziedot sabiedriskā labuma organizācijai, preču vērtība ir 121 EUR (100 + 21% pievienotās vērtības nodoklis (PVN)). Ko uzskata par ziedojuma summu, piemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi ziedotājiem?

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pants nosaka nodokļa atvieglojumu ziedotājiem, atbilstoši kuram ziedotājs pārskata gadā var piemērot 1 no 3 atvieglojuma veidiem. Jautājumā minētajā situācijā ziedojuma summa, kurai piemēro atvieglojumu, ir 121 EUR, jo PVN summa nav atskaitāma kā priekšnodoklis, bet iekļaujama kopējās izmaksās.

Komercsabiedrība 2017.gadā iegādājās preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai par 121 EUR (100 + 21% pievienotās vērtības nodoklis (PVN)). Bet 2018.gadā komercsabiedrība nolemj tomēr šīs preces ziedot sabiedriskā labuma organizācijai. Ko uzskata par ziedojuma summu, piemērojot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi ziedotājiem?

Jautājumā minētajā situācijā UIN atvieglojuma ziedotājiem piemērošanai ziedojuma vērtība ir 121 EUR.

Vispārējā gadījumā PVN summas daļa, kura samaksāta par precēm un netiek atskaitīta kā priekšnodoklis, ir attiecināma uz preces pašizmaksu. Tātad PVN summas daļa, kura samaksāta par precēm un nav atskaitāma kā priekšnodoklis, kopā ar preces vērtību (kas atbilst tās pašizmaksas vērtībai) ir jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē, ja attiecīgās preces netiek novirzītas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Savukārt, ja minētās preces tiek ziedotas, tad minētā neatskaitāmā priekšnodokļa vērtība arī tiek iekļauta ziedojuma vērtībā.

Komercsabiedrība atbilstoši savai veicamajai saimnieciskajai darbībai ir noteikusi dabisko zudumu normatīvu. Pārskata gada laikā šis normatīvs ir pārsniegts, jo zudumi ir bijuši lielāki nekā to paredz normatīvs. Kādu summu iekļauj nodokļa bāzē, piemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)?

Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita norakstīto krājumu (preču) vērtību, kas pārsniedz zudumu normatīvu pārskata gadam.

Jāņem vērā, ja norakstīto preču vērtība pārsniedz plānoto zudumu apjomu, tad ir jāveic priekšnodokļa korekcija, aprēķinot pievienotās vērtības nodokli (PVN) no summas, kas pārsniedz plānoto zudumu normu.

Tādēļ ar UIN apliekamajā bāzē iekļauj:

  • zudumu summu, kas pārsniedz zudumu normatīvu,
  • aprēķināto PVN no summas, kas pārsniedz plānoto zudumu normu.

Komercsabiedrības īpašumā ir vieglā automašīna, par kuru maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN). 2018.gada novembrī automašīnai noteiktā degvielas patēriņa norma uz 100 km ir pārsniegta. Vai pārsnieguma summu iekļauj nodokļa bāzē, piemērojot uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)?

Pie izdevumiem, kuri ir nesaistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita arī transportlīdzekļa (par kuru maksā UVTN) degvielas iegādes izdevumus, ja tie pārsniedz noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 km, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20%.

Tādēļ ar UIN apliekamajā bāzē iekļauj:

  • degvielas iegādes izdevumus, kas pārsniedz noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 km,
  • aprēķināto pievienotās vērtības nodokli no degvielas iegādes izdevumiem, kas pārsniedz noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 km.

Komercsabiedrībai 2018.gadā ir bijuši reprezentācijas izdevumi. Vai nosakot, vai reprezentācijas izdevumi nepārsniedz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8.panta 2.daļas 7.punktā noteikto apmēru – 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi - šiem reprezentācijas izdevumiem pieskaita arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) daļu, kura samaksāta par minētajiem izdevumiem un nav iekļauta priekšnodoklī?

Reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu apmērā iekļauj arī to PVN summas daļu, kura samaksāta par minētajiem izdevumiem un nav iekļauta priekšnodoklī.

Piemērs

Komercsabiedrība ir iztērējusi reprezentācijas izdevumiem 121 EUR. Kā priekšnodoklis ir atskaitīti 8 EUR. Tātad izdevumi ir 100 EUR, un PVN daļa, kura samaksāta par minētajiem izdevumiem un nav iekļauta priekšnodoklī, ir 13 EUR.

Kopējā izdevumu summa ir 113 EUR (100 + 13), kuru komercsabiedrībai ir jāsalīdzina ar UIN likuma 8.panta otrās daļas 7.punktā noteikto apmēru – 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Komercsabiedrība pārskata gada laikā saviem darbiniekiem uzdāvina dāvanu 15 EUR vai 20 EUR apmērā. Vai dāvanas darbiniekiem ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)?

Komercsabiedrības izdevumi darbinieku dāvanām – gan tā dāvanas vērtības daļa, kura ir aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), gan tā daļa, kura nav jāapliek ar IIN – ir pielīdzināma atlīdzībai darbiniekam (t.i., samaksai par darba pienākumu veikšanu), līdz ar to šie izdevumi ir uzskatāmi par saimnieciskās darbības izdevumiem. Tos neiekļauj nodokļa bāzē un neapliek ar UIN, jo atlīdzība (darba alga) darbiniekiem ir saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešams izdevumu veids, un arī tā dāvanas daļa (līdz 15 EUR), kura nav apliekama ar IIN, šajā gadījumā ir vērtējama kā pielīdzināma darbinieka atlīdzībai un tieši saistīta ar saimniecisko darbību.

Vai komercsabiedrībai ir tiesības neiesniegt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju par 2018.gada pirmo pusgadu (20.07.2018.) un par 2018.gada novembri (20.12.2018.), ja komercsabiedrība attiecīgi jūnijā un novembrī sadala dividendēs iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu (kas gūta līdz 31.12.2017.), tai neveidojas ar nodokli apliekamā bāze un UIN nav jāmaksā? Komercsabiedrības pārskata gads ir kalendārais gads.

Saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma (UIN likuma) 4.panta 2.daļas 1.punktu ar UIN apliekamajā bāzē ietver aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes, kas aprēķinātas no peļņas, kura gūta sākot ar 01.01.2018.

Jāņem vērā, ka UIN likuma pārejas noteikumu 8. un 9.punkts paredz, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai, ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neiekļauj dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, kura uzrādīta bilancē 31.12.2017. Neatkarīgi no tā, kāda peļņas sadale tiek norādīta finanšu grāmatvedībā, UIN aprēķināšanai tiek pieņemts, ka vispirms tiek sadalīta peļņa, kas gūta līdz 31.12.2017.

Tādējādi dividendes tiks iekļautas nodokļa bāzē un par tām tiks aprēķināts nodoklis, ja tās tiks aprēķinātas no 2018.gada un turpmākajos gados gūtās peļņas. Savukārt gadījumos, kad komercsabiedrības rīcībā ir nesadalītā peļņa, kas gūta līdz 31.12.2017., tā ir tiesīga neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē dividendes, kas aprēķinātas no šādas nesadalītās peļņas.

Tātad par dividendēm, kas aprēķinātas no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017., neveidojas nodokļa bāze un par tām netiks aprēķināts nodoklis.

Ņemot vērā minēto, komercsabiedrība, kurai faktiski neveidojas ar nodokli apliekamā bāze un maksājamais UIN, ir tiesīgs neiesniegt UIN deklarāciju, izņemot pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju, kurā norādīs arī informāciju par pārskata gadā veikto peļņu, kas radusies līdz 31.12.2017., un tās sadali.