Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 18.03.2014. tika pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi), kas stājās spēkā 28.03.2014.

Noteikumos ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

 1. noteikumi ir papildināti ar jaunu 18.1, 18.2, 18.3 un 18.4punktu, kā arī 129.1 un 129.2punktu attiecībā uz nerezidenta, kas ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rezidents vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija, gūtajiem ienākumiem no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas. Tiek noteikta pārskata veidlapa Pārskats par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu nerezidentam, tās aizpildīšanas kārtība, kā arī darījuma diena un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atmaksas kārtība nerezidentam.

Tādējādi nerezidents, no kura ieņēmumiem no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir ieturēts UIN 2% apmērā un ieskaitīts budžetā, vai tā pilnvarotā persona ir tiesīga VID iesniegt minēto pārskatu, veikt nodokļa aprēķinu ienākumam, kas gūts no nekustamā īpašuma atsavināšanas, un saņemt no budžeta pārmaksātā nodokļa atmaksu. Pārskatu par nodokļa aprēķinu nerezidenta vai tā pilnvarota persona iesniedz 12 mēnešu laikā, skaitot no maksājuma veikšanas dienas;

 1. noteikumi ir papildināti ar jaunu 2.2punktu, kas paskaidro jēdzienu samaksa par intelektuālo īpašumu.

Piemērojot likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 1.panta 8.daļu, autortiesību un blakustiesību objektus un subjektus nosaka atbilstoši Autortiesību likumam, kā arī ievēro divpusējo starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem noteikumus. Ja ir saņemts maksājums par paša materializētā darba izmantošanu, kuru aizsargā autortiesības, to neuzskata par maksājumu par autortiesību izmantošanu vai tiesībām izmantot autortiesības uz šo darbu;

 1. izslēgts noteikumu 15., 16. un 17.punkts, jo tie paskaidroja likuma par UIN 3.panta 4.daļas 4.punkta piemērošanu. Minētais likuma punkts, kurš noteica UIN ieturēšanu no nerezidentam izmaksājamās atlīdzības par intelektuālo īpašumu, nav spēkā no 01.01.2014., tādējādi 2014.gadā UIN neietur no nerezidentam – juridiskai personai – izmaksājamās atlīdzības par intelektuālo īpašumu (izņemot maksājumus personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās);
 2. noteikumi ir papildināti ar jaunu 38.1punktu, nosakot apliekamā ienākuma koriģēšanu par ārkārtas dividendēm. Tiek noteikts, ka ar UIN apliekamo ienākumu palielina par to ārkārtas dividenžu daļu, kura iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķina izdevumu posteņos;
 3. precizēts noteikumu 42.punkts, nosakot, ka ar UIN apliekamo ienākumu nepalielina arī par izdevumiem, kas rodas, aprīkojot un uzturot darbiniekiem paredzētās atpūtas telpas darba vietās (piemēram, lai uzvārītu kafiju vai tēju vai ieturētu maltīti darba vietā), ja šo telpu aprīkojums vērtējams kā atbilstošs vispārējai mūsdienu izpratnei par labiem darba apstākļiem;
 4. izslēgts noteikumu 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. un 65.punkts, jo ir mainītas likuma par UIN normas par vērtspapīriem, ko attiecīgie punkti paskaidroja. Savukārt noteikumi ir papildināti ar jaunu 61.1punktu par vērtspapīriem, kurā ir noteikts, ka likuma par UIN 6.panta 1.daļas 8.1punkts un 6.panta 4.daļas 15.punkts piemērojams ES dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu regulētajos tirgos kotētiem vērtspapīriem, kā arī ES dalībvalstīs vai EEZ valstīs reģistrēto atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām arī tad, ja tās nav iekļautas nevienā ES dalībvalsts vai EEZ valsts regulētā tirgū. Tātad ienākumi no minēto vērtspapīru atsavināšanas netiek aplikti ar UIN, bet zaudējumus neatzīst nodokļa aprēķināšanas vajadzībām;
 5. izslēgts noteikumu 81. un 82.punkts, jo ir mainītas likuma par UIN normas par nodokļa piemērošanu dividendēm, kas ir spēkā no 01.01.2013. Saskaņā ar likuma par UIN 11.pantu nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu samazina par uzņēmuma gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīto saņemamo dividenžu summu, bet apliekamo ienākumu palielina par dividenžu summu, kas saņemama no dividenžu izmaksātāja, kurš ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju;
 6. izslēgts noteikumu 116., 116.1 un 116.2punkts, jo ir mainītas likuma par UIN normas par zaudējumu pārnešanu, proti:
 • attiecībā uz zaudējumiem no vērtspapīru pārdošanas ir piemērojams likuma par UIN pārejas noteikumu 111.punkts, kas nosaka, ka zaudējumus, kuri radušies no vērtspapīru pārdošanas līdz 31.12.2012., izņemot zaudējumus no ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru pārdošanas, un kuri netika segti, var segt hronoloģiskā secībā no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā par minēto zaudējumu summu;
 • likuma par UIN 14.1pants (un līdz ar to iespēja pārnest zaudējumus uzņēmumu grupā) tiek izslēgts, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2014.gadā;
 1. precizēts noteikumu 121.punkts attiecībā uz nodokļu atlaides par ārvalstīs samaksāto nodokli piemērošanu. Piemērojot atlaidi par ārvalstīs samaksāto nodokli, nodokļu maksātājs, kurš UIN taksācijas gada deklarācijas iesniegšanas brīdī nav iesniedzis attiecīgu dokumentu, kas apliecina apliekamo ienākumu un nodokļa samaksu ārvalstī, minēto dokumentu var iesniegt vienlaikus ar UIN taksācijas gada deklarācijas labojumu;
 2. precizēts noteikumu 127.punkts, nosakot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības deklarācijas par tās biedriem sadalīto pārpalikumu iesniegšanas VID termiņu, kas ir 30 dienu laikā pēc kooperatīvās sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā Gada pārskatu likumā noteiktajā termiņā.