Informatīvajā materiālā sniegta informācija attiecībā uz ārvalstu diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās Latvijā nodarbinātu fizisko personu – rezidentu – nodokļu piemērošanas kārtību ienākumam no algota darba.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

Gadījumā, ja fizisko personu – Latvijas rezidentu – nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, tad algas nodokli aprēķina un budžetā iemaksā, darba devējs vai pats maksātājs.

Fiziskā persona pati aprēķina algas nodokli no saviem algota darba ienākumiem un iemaksā to budžetā, ja algas nodokli par tās ienākumiem nemaksā darba devējs –  ārvalstu diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība Latvijas Republikā (attiecas uz šo pārstāvniecību vietējo personālu).

Fiziskās personas – rezidenti reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) līdz tā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kurā persona ir stājusies darba attiecībās ar ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā. Reģistrējoties par algas nodokļa maksātāju, fiziskā persona uzrāda pasi un ar darba devēju noslēgto darba līgumu.

Ja fiziskā persona – rezidents VID reģistrējusies mēnesī, kas seko mēnesim, kurā tā ir stājusies darba attiecībās ar minēto darba devēju, tad, izdarot algas nodokļa maksājumu pirmo reizi, fiziskā persona nodokli samaksā par mēnesi, kurā tā ir stājusies darba attiecībās, un tam sekojošo mēnesi.

Algas nodokļa maksātājs – vēstniecības darbinieks – no mēneša darba samaksas aprēķināto nodokli 24 % apmērā ieskaita budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumā.

Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām  (MK noteikumu Nr.677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem 1.pielikums) minētā fiziskā persona – darbinieks iesniedz VID līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim, bet, ja darba attiecības ar šo darba devēju izbeigušās pirms gada beigām, – līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Fiziskās personas – Latvijas rezidenti, aprēķinot algas nodokli, kalendāra mēneša apliekamo ienākumu nosaka, piemērojot mēneša neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attiecīgajam mēnesim aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summu.

Par ārvalstu vēstniecībā gūto algotā darba ienākumu ārvalstu vēstniecības darbiniekam, kurš ir Latvijas rezidents, ir jāsniedz gada ienākumu deklarācija un nodoklis jāaprēķina rezumējošā kārtībā, ņemot vērā gada laikā avansā samaksāto nodokli.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu normas neparedz Latvijas Republikā akreditētajās diplomātiskajās vai konsulārajās iestādēs strādājošo iekšzemes darba ņēmēju obligāto valsts sociālo apdrošināšanu, bet sniedz iespēju šīm personām brīvprātīgi pievienoties sociālās apdrošināšanas sistēmai, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju atbilstoši veikto iemaksu apmēram.

Brīvprātīgi valsts sociālajai apdrošināšanai var pievienoties 15 gadu vecumu sasniegušās personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras nav pakļautas obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā. Pensiju apdrošināšanai brīvprātīgi var pievienoties persona, kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija.

Fizisko personu kā brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrē ar dienu, kad tā iesniedz reģistrācijas lapu (MK noteikumu Nr.976 Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai 1.pielikums) jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.

Lai ievērotu šo diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku intereses un palielinātu viņu sociālo aizsardzību, kā arī nodrošinātu vienādas iespējas sociālās apdrošināšanas sfērā, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Latvijā var veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – obligātās iemaksas) par saviem darbiniekiem – Latvijas Republikas iedzīvotājiem, – reģistrējot tos kā darba ņēmējus.