Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis jaunu informatīvo materiālu par darba devēja ziņojuma aizpildīšanu, ja darbinieks ir dīkstāvē. Skaidrojums ir spēkā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 pandēmiju.

Ikmēneša darba devēja ziņojumā deklarē:

 • 4. ailē – par pārskata mēnesi aprēķināto algu, neatkarīgi no tā, vai aprēķinātā alga ir izmaksāta;
 • 5. ailē – no 4. ailē deklarētās algas aprēķinātās kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), summējot darba ņēmēja VSAOI daļu un darba devēja VSAOI daļu;
 • 8. ailē – pārskata mēnesī ieturēto algas nodokli (turpmāk arī – IIN) no pārskata mēnesī izmaksātās darba algas, neatkarīgi no tā, par kuru mēnesi alga aprēķināta.

2020. gada 20. martā ir pieņemts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kurš paredz:

 • Ja krīzes skarto nozaru darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības (dīkstāve), darbiniekam tiek kompensēta atlīdzība līdz 75 procentiem no iepriekšējo sešu mēnešu vidējās atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi (dīkstāves pabalsts). Šādā gadījumā darba devējs var nepiemērot Darba likuma (DL) 74. pantu, kas paredz, ka darba devējam par dīkstāves periodu ir pienākums izmaksāt darbiniekam algu.[1]

Tikai tad, ja darbiniekam ir piešķirts dīkstāves pabalsts, darba devējam ir tiesības neievērot DL 74. pantā noteikto un par dīkstāves periodu ir tiesības neizmaksāt darba algu.

Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar IIN, un no tā nav jāveic VSAOI.

Darbiniekam piešķirtais un izmaksātais dīkstāves pabalsts ikmēneša darba devēja ziņojumā nav jānorāda.

Ja dīkstāves periodā darbiniekam (pēc darbinieka iniciatīvas) tiek piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, tad darba devējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā iesniedz VID ziņas par darba ņēmējiem, norādot ziņu kodu “50”, bet, darbiniekam atsākot darbu pēc bezalgas atvaļinājuma, triju darbdienu laikā iesniedz VID ziņas par darba ņēmējiem, norādot ziņu kodu “51”.

Darbinieku, kurš atrodas bezalgas atvaļinājumā un tādējādi nesaņem algu, iekļauj darba devēja ziņojumā ar “nullēm”, veicot par to uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksājumu – 0,36 eiro mēnesī.

Piemērs

 • Gatis visu aprīli ir dīkstāvē saistībā ar ārkārtas situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai.
 • Darba devējs ir pieprasījis VID dīkstāves pabalstu.
 • Gatim tiek piešķirts dīkstāves pabalsts par aprīli – 700 eiro, ko VID ieskaita darbinieka kontā.
 • Darba devējs aprīlī Gatim nekādus ienākumus neizmaksā.

Darba devēja ziņojumu par aprīli aizpilda šādi:

1.png

Piemērs

 • Darba devējs Līgai ir aprēķinājis darba algu par darbu no 1. līdz 15. martam – 1000 eiro (par nostrādātajām 80 stundām).
 • Algu Līgai izmaksā 25. martā. No marta algas tiek ieturēts IIN 208 eiro (algas nodokļa grāmatiņa darba devējam nav iesniegta).
 • No 16. marta līdz 31. martam Līga ir dīkstāvē saistībā ar ārkārtas situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai un VID izmaksā Līgai dīkstāves pabalstu 700 eiro par dīkstāves periodu martā.

Darba devēja ziņojumu par martu aizpilda šādi:

2.png

Piemērs

 • Darba devējs Kasparam ir aprēķinājis darba algu par darbu no 1. līdz 15. martam – 1000 eiro (par nostrādātajām 80 stundām).
 • Šo algu Kasparam izmaksā 25. martā.
 • No 16. marta līdz 31. martam Kaspars ir dīkstāvē saistībā ar ārkārtas situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai.
 • VID izmaksā Kasparam dīkstāves pabalstu par dīkstāves periodu martā.
 • Darba devējs brīvprātīgi par dīkstāves laiku aprēķina algu vēl 250 eiro (lai nodrošinātu, ka Kaspars saņem darba ienākumus līdzšinējā apmērā), ko izmaksā 31. martā. Algas nodokļa grāmatiņa darba devējam nav iesniegta. 

Darba devēja ziņojumu par martu aizpilda šādi:

3.png

Piemērs

 • Darba devējs Anitai ir aprēķinājis darba algu par darbu no 1. līdz 15. martam – 1000 eiro (par nostrādātajām 80 stundām).
 • No 16. marta līdz 31. martam Anita ir dīkstāvē.
 • 30. martā darba devējs saņem no VID atteikumu izmaksāt Anitai dīkstāves pabalstu par dīkstāves periodu martā.
 • Darba devējam atbilstoši DL 74. pantā noteiktajam ir jāaprēķina Anitai darba alga par dīkstāves periodu (par dīkstāves periodu aprēķinātā alga ir 1000 eiro). 
 • Darba devējs 31. martā izmaksā Anitai kopējo par martu aprēķināto algu – 2000 eiro. No marta algas ieturētais IIN ir 416 eiro (algas nodokļa grāmatiņa darba devējam nav iesniegta).

Darba devēja ziņojumu par martu aizpilda šādi:

4.png

Jautājumos, kas saistīti ar DL 74. panta piemērošanu, aicinām vērsties Valsts darba inspekcijā.

[1] Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 14. pants.