Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2012.gada 29.novembrī Saeimā tika pieņemts likums Grozījumi Gada pārskatu likumā, kurš publicēts 2012.gada 19.decembra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.199 (4802) un stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Grozījumi, kas veikti Gada pārskatu likumā, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī un piemērojami sagatavojot gada pārskatus par 2013.pārskata gadu.

Gada pārskatu likumā veikti šādi grozījumi:

 1. Noteikts, ka, sagatavojot gada pārskatu, skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem (latiem).
 2. Noteikti papildu atvieglojumi un atbrīvojumi gada pārskata sagatavošanā sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem:
 • bilances kopsumma – 35 000 latu
 • neto apgrozījums – 70 000 latu
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 5

Minētie atvieglojumi ir šādi:

 1. tiesības sagatavot saīsinātu bilanci, kurā netiek iekļauti šādi bilances posteņi:
 • bilances aktīvā – Ieguldījuma īpašumi, Bioloģiskie aktīvi, Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, Atvasinātie finanšu instrumenti;
 • bilances pasīvā – Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve.
 1. nesagatavot pielikumu, bet bilances piezīmes, kurās norāda informāciju par:
 • sabiedrības ieķīlātajiem aktīviem;
 • vadībai izsniegtajiem aizdevumiem un galvojumiem;
 • samaksātajām un debitoru un kreditoru sastāvā ietvertajām nodokļu un nodevu summām
 • pārskata gada maiņas pamatojumu;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņu;
 • vienā bilances postenī apvienotām maznozīmīgām summām, kuras attiecas uz vairākiem bilances posteņiem;
 • koriģētiem iepriekšējo pārskata periodu datiem, kas radušās labojot iepriekšējo kļūdas vai mainot grāmatvedības politiku;
 • gadījumiem, kad sagatavojot gada pārskatu nav ievēroti likuma 25.pantā noteiktie grāmatvedības principi;
 • aizņēmumu procentu iekļaušanu jaunizveidota pamatlīdzekļa pašizmaksā;
 • ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanu;
 • uzkrājumiem, kas izveidotiem nedrošiem parādiem;
 • sabiedrības akcijām vai daļām;
 • ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības, ja uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu saņēmis valsts vai Eiropas savienības atbalstu vai piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

Gada pārskata posteņi, kas netiek iekļauti saīsinātajā bilancē, tiek pārklasificēti un iekļauti citos saīsinātās bilances posteņos. Likumā noteikta kārtība, kā pārklasificējami gada pārskata posteņi, kas netiek iekļauti saīsinātajā bilancē.

Tāpat iekļauts arī nosacījums, ka sabiedrības, kuras izvēlējušās piemērot likuma 54.1pantā noteiktos atvieglojumus - sagatavot saīsināto bilanci un/vai nesastādīt gada pārskata pielikumu, bet bilances piezīmes, nedrīkstizmantot Gada pārskatu likuma 55.1 un 55.2pantā noteikto iespējunovērtēt finanšu instrumentus, ieguldījuma īpašumus,bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumuspēc patiesās vērtības metodes.