2013.gada 28.maijā Ministru kabinets (MK) pieņēma MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (MK noteikumi Nr.17), kuri publicēti 2013.gada 5.jūnija laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.107 (4913).

Grozījumi MK noteikumos Nr.17 skar jautājumus, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0 procentu likmes piemērošanu preču importam un kārtību nodokļa atmaksāšanai par iekšzemē iegādātajām precēm trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa maksātājs Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – trešās valsts fiziskā persona).

PVN 0 procentu likmes piemērošanu preču importam

Grozījumi MK noteikumos Nr.17 nosaka, ja starptautiskajā preču transporta pavadzīmē kā preču izkraušanas vieta nav norādīta tā dalībvalsts, kura bija minēta preču izlaišanai brīvam apgrozījumam iesniegtajos dokumentos, bet cita dalībvalsts, uz kuru preces faktiski aizvestas, tad, piemērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 45.panta 1. vai 2.daļu, PVN 0 procentu likmi piemēro, ja reģistrēta PVN maksātāja rīcībā ir dokumenti, kuri apliecina, ka šīs preces pārsūtītas uz starptautiskā preču transporta pavadzīmē norādīto dalībvalsti preču saņēmējam (citas dalībvalsts reģistrētam PVN maksātājam) saskaņā ar tās personas, kura bija minēta kā preču saņēmējs preču izlaišanai brīvam apgrozījumam iesniegtajos dokumentos, dotajiem norādījumiem.

Nodokļa atmaksāšana trešās valsts fiziskajai personai par iekšzemē iegādātajām precēm

Grozījumi MK noteikumos Nr.17 paredz pārejas regulējumu (spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim) attiecībā uz īpaša parauga čekā norādāmo iegādāto preču vērtību, lai trešās valsts fiziskā persona saņemtu PVN atmaksu par Latvijā iegādātajām precēm.

Ja trešās valsts fiziskā persona vienas dienas laikā veikalā ir iegādājusies preces, kuru kopējā vērtība (bez nodokļa) nav mazāka par 25 latiem, un ir uzrādījusi trešajā valstī vai trešajā teritorijā izdotu pasi vai citu ceļošanai atzītu dokumentu, kas apliecina, ka šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta nav Eiropas Savienības teritorija, veikala pārstāvis tajā pašā dienā noformē īpaša parauga čeku (divos eksemplāros) un apliecina to ar parakstu un zīmogu. Šis nosacījums attiecībā uz reģistrētiem PVN maksātājiem, kas noformē īpaša parauga čekus par Latvijā iegādātajām precēm, ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

Lai trešās valsts fiziskā persona saņemtu samaksātā PVN atmaksu par iekšzemē iegādātajām precēm, tai jāiesniedz viens īpaša parauga čeks, kurā norādītā preču vērtība nav mazāka par 50 latiem, vai divi vai vairāki īpaša parauga čeki, kuros katrā norādītā preču vērtība (bez nodokļa) nav mazāka par 25 latiem (spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim). Savukārt PVN neatmaksā, ja trešās valsts fiziskā persona ir iesniegusi īpaša parauga čekus, kuros norādītā preču vērtība neatbilst iepriekš minētajai preču vērtībai.

Finanšu ministrija gatavo grozījumus PVN likumā, kas noteiks, ka trešās valsts fiziskā persona var saņemt PVN atmaksu par Latvijā iegādātajām precēm, ja vienā īpaša parauga čekā norādītā preču vērtība nav mazākā par 25 latiem. Paredzēts, ka minētie grozījumi likumā stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī. Līdz ar to ir veikti arī grozījumi MK noteikumos Nr.17, kas nosaka: ja trešās valsts fiziskā persona vienas dienas laikā veikalā ir iegādājusies preces, kuru kopējā vērtība (bez nodokļa) nav mazāka par PVN likuma 49.panta 3.daļas 1.punktā noteikto summu, un ir uzrādījusi ceļošanas dokumentu, kas apliecina, ka šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta nav Eiropas Savienības  teritorija, veikala pārstāvis tajā pašā dienā noformē īpaša parauga čeku (divos eksemplāros) un apliecina to ar parakstu un zīmogu (spēkā no 2014.gada 1.janvāra).

Tā kā Eiropas Savienībā Tax Free Shopping pakalpojumu saņem arī Šengena zonas valstu personas, kas lidostās netiek novirzītas uz termināliem, kuros būtu robežkontroles punkts, grozījumi MK noteikumos Nr.17 paredz atsevišķos punktos vārdus robežkontroles punkts aizstāt ar vārdiem robežšķērsošanas vieta (attiecīgajā locījumā).

Avots: VID informatīvais materiāls Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumi Nr.295 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai””