2013.gada 28.maijā Ministru kabinets (MK) pieņēma MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (MK noteikumi Nr.17), kuri publicēti 2013.gada 5.jūnija laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.107 (4913).