Informatīvajā materiālā sniegta informācija par kases aparātu lietošanas un reģistrēšanas prasībām. Valsts ieņēmumu dienests (VID), izvērtējot visu tā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājiem un to veikto saimniecisko darbību, ir konstatējis, ka joprojām aktuāls ir jautājums par to, kādos gadījumos ir obligāti jālieto kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta, tajā skaitā tirdzniecības automāts un taksometru skaitītājs (kases aparāts), reģistrējot par darījumiem saņemto samaksu.

Kases aparātu lietošanas kārtību, kā arī darījumu apliecinošo dokumentu veidus nosaka MK noteikumi Nr.282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība (MK noteikumi Nr.282).

Nodokļu maksātājam galvenokārt jāatceras, ka, saņemot no darījuma partnera (pircēja, klienta) samaksu par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm, dāvanu kartēm vai citiem maksājumu apliecinājumiem, saņemtā samaksa ir reģistrējama kases aparātā, darījumu partnerim izsniedzot kases čeku[1].

kase1_VID_mazs.jpg

Bieži vien nodokļu maksātāji kļūdaini uzskata, ka, saņemot samaksu ar kredītiestādes izdoto maksājumu kartēm, izmantojot maksājumu karšu apstrādes termināli (POS termināli), samaksa nav jāreģistrē kases aparātā.

Tāpēc vēlreiz atgādinām, ka ar maksājumu kartēm saņemtā samaksa ir obligāti reģistrējama kases aparātā, tā kā POS terminālis ir tikai elektroniska ierīce, kas nodrošina kredītiestādes izdoto maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietā, bet nav uzskatāms par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīci un iekārtu.

Izņēmums ir valsts un pašvaldību budžeta iestādes, kuras, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ar maksājumu kartēm un izsniedzot maksājumu karšu apstrādes termināļa (POS termināļa) kvīti, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātu[2].
kase2_VID_mazs.jpg

Tikai atsevišķos gadījumos[3] ir pieļaujama kases aparātu nelietošana saņemtās samaksas reģistrēšanai. Šajos izņēmuma gadījumos kā samaksu apliecinošs dokuments ir izsniedzama VID reģistrēta kvīts, VID reģistrēta biļete vai cits noteikts samaksu apliecinošs dokuments. Tabulā apkopoti visi MK noteikumos Nr.282 noteiktie izņēmuma gadījumi, kad kases aparātu var nelietot, saņemot samaksu skaidrā naudā:

Noformējamais dokuments   
 
      Izņēmuma gadījums
VID reģistrēta kvīts
VID reģistrēta biļete
Cits samaksu apliecinošs dokuments
obligāts pienākums izsniegt
pēc pieprasījuma
saņemot samaksu skaidrā naudā par
 
 
 
 
 • ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) sniegtajiem pakalpojumiem, ja samaksa tiek saņemta pakalpojumu sniegšanas vietā
+
 
 
 
 • pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to ražošanas vietā (izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietas) vai piegādi pircējiem uz vietas, vai šo preču remontu
+
 
 
 
 • pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem, ja tajā vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz 6 minimālās mēneša darba algas
+
 
 
 
 • zvērinātu advokātu un notāru, advokātu biroju, to filiāļu sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem
+
 
 
 
 • bērnu uzturēšanos un ēdināšanu bērnudārzos un mazbērnu novietnēs
+
 
 
 
 • bibliotēku un publisko arhīvu darbības specifikai raksturīgu pakalpojumu sniegšanu
+
 
 
 
 • valsts un pašvaldību budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ja samaksu saņem ārpus kases
+
 
 
 
 • medicīnas pakalpojumiem, ko medicīnas iestādes sniedz ārpus kases darba laika, brīvdienās un svētku dienās
+
 
 
 
 • pakalpojumiem, ko apdrošināšanas starpnieki sniedz pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā)
+
 
 
 
 • biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un politisko organizāciju (partiju) saņemtajiem ziedojumiem (par anonīmiem ziedojumiem darījumu apliecinošus dokumentus neizsniedz)
+
 
 
 
 • pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās
 
+
 
 
 • ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) neapliekamas personas – par iepirktu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem
 
+
 
 
 • ar PVN neapliekamas personas – par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā tirgos un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem
 
+
 
 
 • pašu ražotās produkcijas pārdošanu sabiedriskajā ēdināšanā izglītības iestādēs (ja samaksa tiek veikta avansā saskaņā ar skolēnu sarakstu, VID reģistrēto kvīti izsniedz personai, kas veic maksājumu)
 
+
 
 
 • dievnamu, kultūras iestāžu, botānisko un zooloģisko dārzu, rezervātu, brīvdabas objektu un izklaides iestudējumu darbībai raksturīgu priekšmetu (piemēram, programmu, brošūru, atklātņu, grāmatu, suvenīru, rituāla priekšmetu) pārdošanu to apmeklējumu laikā
 
+
 
 
fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību, gūstot ienākumu skaidrā naudā no īpašuma, un kuras atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēt saimniecisko darbību
 
+
 
 
patentmaksas maksātāji, saņemot samaksu skaidrā naudā
 
+
 
 
personas, saņemot samaksu par spēļu iekārtu (piemēram, biljarda galdi, šautriņas, galda hokejs) un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētu azartspēļu automātu un azartspēļu iekārtu lietošanu (VID reģistrēto kvīti neizsniedz, ja pirms darījuma uzsākšanas darījuma partneris nav brīdinājis pakalpojuma sniedzēju par vēlmi saņemt reģistrēto kvīti vai ja darījums ir veikts bez pakalpojuma sniedzēja klātbūtnes)
 
+
 
 
 
saņemot samaksu skaidrā naudā par
 
 
 
 
 • ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos
 
 
+
 
 • ieejas maksu muzejos, vēsturiskajos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos
 
 
+
 
 • ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos
 
 
+
 
 • autostāvvietu pakalpojumiem ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības)
 
 
+
 
 • maksas tualešu pakalpojumiem
 
 
+
 
valsts un pašvaldību budžeta iestādes, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem skaidrā naudā iestādes kasē, Latvijas Banka, kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības
 
 
 
attaisnojuma dokuments saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kases operāciju uzskaiti
personas, kuras tirdzniecības vietās pārdod tikai izlozes biļetes vai azartspēles kartes, ievērojot normatīvajos aktos par azartspēlēm un izlozēm noteiktās prasības
 
 
 
izlozes biļete vai azartspēles karte
personas, kuras ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) pārdod normatīvajos aktos par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību noteiktās licences
 
 
 
licence
personas, kuras veic dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšanu, izgatavošanu un remontu
 
 
 
kvīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtību un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtību
personas, kuras pārdod tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu noformētas pilsētas sabiedriskā transporta (autotransporta, tramvaju un trolejbusu) biļetes (arī bagāžas biļetes) un abonementa braukšanas dokumentus
 
 
 
biļete vai abonementa braukšanas dokuments
personas par pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu rajonu maršrutos, kuros dienas vidējie reisa ieņēmumi nepārsniedz 22 EUR, un tālsatiksmes maršrutos, kuros dienas vidējie reisa ieņēmumi nepārsniedz 72 EUR, samaksu saņemot transportlīdzeklī (ja transportlīdzeklī saņemtās skaidrās naudas dienas vidējie reisa ieņēmumi par pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu 15 dienas pēc kārtas rajonu maršrutos pārsniedz 22 EUR un tālsatiksmes maršrutos – 72 EUR, nākamā mēneša laikā jānodrošina kases aparāta vai kases sistēmas lietošanas uzsākšana)
 
 
 
biļete, kas noformēta normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu noteiktajā kārtībā
personas par starptautiskajiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu, samaksu saņemot transportlīdzeklī
 
 
 
biļete, kas noformēta normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu noteiktajā kārtībā
personas par dzelzceļa starptautiskajiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem vai vietējiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem šaursliežu dzelzceļa maršrutā Gulbene–Alūksne vai elektrovilcienu maršrutos, samaksu saņemot transportlīdzeklī
 
 
 
biļete vai par maksu pārvadājamās bagāžas kvīts normatīvajos aktos par dzelzceļa pārvadājumiem noteiktajā kārtībā
VID, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
 
 
 
kvīts
valsts akciju sabiedrība Ceļu satiksmes drošības direkcija, saņemot samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem
 
 
 
kvīts
valsts un pašvaldību budžeta iestādes, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ar maksājumu kartēm
 
 
 
maksājumu karšu apstrādes termināļa kvīts
valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības)
 
 
 
kvīts

Atgādinām, ka, lietojot kases aparātu, saņemtās samaksas reģistrēšanai drīkst lietot tikai tādu kases aparātu, kura tehniskās prasības atbilst MK noteikumos Nr.95 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (vai saskaņā ar šo noteikumu 74. un 75.punktu – MK noteikumos Nr.133 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) noteiktajām prasībām un kas

 1. ir reģistrēts VID konkrētam nodokļu maksātājam;
 2. nodrošina visu kases čekiem, X un Z pārskatiem noteikto rekvizītu norādīšanu;
 3. noplombēts ar VID stingrās uzskaites plombām tā, lai nebūtu iespējams iejaukties kases aparāta konstrukcijā un programmā.[4]

Lai VID reģistrētu saimnieciskās darbības veidam atbilstošu kases aparātu, nodokļu maksātājam ir jāiesniedz kases aparāta tehniskā pase. Savukārt, reģistrējot taksometra skaitītāju, jāiesniedz ne tikai tehniskā pase, bet arī pašvaldības izsniegta speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, kā arī jāuzrāda Latvijas Nacionālā metroloģijas centra vai Metroloģijas laboratorijas veiktā atzīme tehniskajā pasē par skaitītāja verificēšanu.[5]

Kases aparāta apkalpošanu, tas ir, plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi, drīkst veikt tikai un vienīgi kases aparātu apkalpojošie dienesti, kas ir reģistrēti VID un kuru apkalpošanā ir reģistrēts konkrētais apkalpojamā kases aparāta modelis. Izņēmums ir tikai Pievienotās vērtības nodokļa likumam atbilstošas nodokļa likmes iestatīšana kases aparātā, jo to drīkst veikt arī pats kases aparāta lietotājs, ja nodrošina Z pārskata izdrukāšanu pēc nodokļa likmes maiņas, ieraksta veikšanu tehniskajā pasē un apkalpojošā dienesta informēšanu 5 dienu laikā.[6]

Ar kases aparātu apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu modeļu sarakstu var iepazīties VID publiskojamo datu bāzes sadaļas Kases aparāti un kases sistēmas apakšsadaļā Apkalpojošie dienesti (http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/KA/TirgAll).


[1] MK noteikumu Nr.282 2. un 32.punkts
[2] MK noteikumu Nr.282 71.12.apakšpunkts
[3] MK noteikumu Nr.282 70., 71.un 72.punkts
* izņemot MK noteikumu Nr.282 71.12.apakšpunktā noteiktajā gadījumā
[4] MK noteikumu Nr.282 4.punkts
[5] MK noteikumu Nr.282 23. un 24.punkts
[6] MK noteikumu Nr.282 8., 17.1 un 80.punkts