Informatīvajā materiālā sniegta informācija par 02.12.2014. Ministru kabinetā (MK) pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.928 Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.928), kas 04.12.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.241 (5301), stāsies spēkā 01.01.2015. un piemērojami gada pārskatiem par 2015.gadu un nākamajiem pārskata gadiem.

MK noteikumos Nr.928 veikti šādi būtiskākie grozījumi:

  1. Likuma Par grāmatvedību 9.pantā noteikts, kā kārtojami grāmatvedības reģistri. MK noteikumu Nr.928 2. un 2.1punkts nosaka jaunu regulējumu, kas paskaidro likuma Par grāmatvedību 9.panta 2.daļā noteikto normu par grāmatvedības reģistru kārtošanu divkāršā vai vienkāršā ieraksta sistēmā reliģiskajām organizācijām.

MK noteikumu Nr.928 2.punktā noteikts, kādas gada pārskata sastāvdaļas sagatavo reliģiskā organizācija, kas izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un kurai apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR.

MK noteikumu Nr.928 2.1punktā skaidrots - ja reliģiskajai organizācijai, kura kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedza 40 000 EUR, bet kārtējā pārskata gadā pārsniedz 40 000 EUR, tā zaudē iespēju kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, taču pārskata gadā tā var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

MK noteikumu Nr.928 2.1punkts paredz - ja reliģiskajai organizācijai kārtējā pārskata gadā ir bijis tikai viens saimnieciskā darījuma gadījums (piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana), kura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma pārsniedz 40 000 EUR pārskata gadā, attiecīgā biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā pārskata gadā.

Tādā veidā tiks samazināts administratīvais slogs un netiks radītas grūtības grāmatvedības kārtošanā tām reliģiskajām organizācijām, kurām pārskata gadā ir bijis viens saimnieciskais darījums, kas bijis par pamatu 40 000 EUR sliekšņa pārsniegumam. Šādā gadījumā grāmatvedības reģistrus var turpināt kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā gadā.

  1. Ar grozījumiem MK noteikumu Nr.928 46.punktā paredzēts, ka ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no 3.pielikumā sniegtās shēmas Ziedojumu un dāvinājumu pārskata shēma un reliģiskajām organizācijām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 4.pielikumā norādītās tabulas Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

MK noteikumos Nr.928 precizēta 3.pielikumā norādāmā informācija, un 51.1punktā noteikta 4.pielikumā sniegtās tabulas aizpildīšanas kārtība.

Tātad reliģiskajām organizācijām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, viena no obligātajām gada pārskata sastāvdaļām ir ziedojumu un dāvinājumu pārskats, kas sastāv no diviem pielikumiem.

  1. Svītrots MK noteikumu Nr.928 3.punkts, kas paredzēja reliģiskajai organizācijai, kas ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, sagatavot un iekļaut gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu.

Līdz minētajiem grozījumiem nebija noteikts, kāda informācija sniedzama par ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu, un netika noteikta informācijas detalizācijas pakāpe.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.928 51.1punktam reliģiskajām organizācijām, kuras ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, noteikti administratīvie izdevumi, kas norādāmi ziedojumu un dāvinājumu pārskata 4.pielikumā Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

  1. MK noteikumu Nr.928 54.7. un 54.8.apakšpunktā paredzētas jaunas prasības saistībā ar informācijas atklāšanu pielikumā:
  • sniedzama informācija par ziedotajiem un dāvinātajiem pamatlīdzekļiem;
  • sniedzama informācija par ziedotajiem un dāvinātajiem krājumiem.
  1. MK noteikumos Nr.928 precizēta reliģisko organizāciju gada pārskatu iesniegšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.928 56.punktu reliģiskā organizācija ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma – atvasinājumu VID var iesniegt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai papīra veidā.

Savukārt MK noteikumu Nr.928 56.1punktā noteikts, ka reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu.

  1. MK noteikumos Nr.928 veikti arī redakcionāli precizējumi.