Valsts ieņēmumu dienests publicējis jaunu informatīvo materiālu, kurā lasāms plašāks skaidrojums par Ministru kabineta noteikumiem Nr.397 “Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”.

Noteikumos veikti grozījumi, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas.

Noteikumos precizēti terminu skaidrojumi un papildināti starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatos par katru valsti (Country by Country report) (turpmāk – grupas pārskati) iekļautās informācijas lietošanas nosacījumi.

Noteikumu 2.3.apakšpunktā precizēts termins “izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa”. Līdz šim noteiktā robežvērtība starptautiskas uzņēmumu grupas atzīšanai par izslēgtu starptautisku uzņēmumu grupu bija – tās kopējie ieņēmumi nedrīkstēja pārsniegt 750 milj. eiro.

Turpmāk par robežvērtību var uzskatīt arī 750 milj. eiro vai gandrīz līdzvērtīgu summu attiecīgajā valūtā.

Par “gandrīz līdzvērtīgu summu attiecīgajā valūtā” uzskatāms ieņēmumu palielinājums, kas radies valūtas svārstību rezultātā, kuras notikušas pēc tam, kad grupas uzņēmuma – nerezidenta – valstī tika ieviests pienākums iesniegt grupas pārskatu. 

Piemērs

X – rezidents, starptautiskas uzņēmumu grupas vienība.

Y – nerezidents, starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmums ārpus euro zonas.

Y rezidences valstī no 2015. gada janvāra ir pienākums iesniegt starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu. No 2015. gada līdz 2018. gadam starptautiskas uzņēmumu grupas konsolidētie ieņēmumi nepārsniedza 750 milj. EUR slieksni un tai nebija pienākums iesniegt starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu.

2019. gadā notikušas valūtas svārstības, kuru rezultātā grupas kopējie ieņēmumi sasniedza 751 milj. EUR. Tomēr šajā gadījumā starptautisku uzņēmumu grupa joprojām tiks uzskatīta par izslēgtu starptautisku uzņēmumu grupu, kurai grupas pārskats nebūs jāsniedz, jo ieņēmumi palielinājušies valūtas kursa svārstību rezultātā.

Noteikumu 7. punkts papildināts, nosakot, ka pārskatā iekļauto informāciju nevar izmantot, lai:

  • noteiktu transfertcenu atbilstību tirgus cenai;
  • aizstātu katra kontrolēta darījuma detalizētu transfertcenu analīzi;
  • koriģētu nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamo bāzi.

Lai nodrošinātu tiesisko skaidrību un izvairītos no dažādām noteikumu interpretācijas iespējām, precizētas noteikumu 13. un 21. punkta redakcijas, kas nosaka grupas pārskata sagatavošanas kārtību.