Valsts ieņēmumu dienests (VID) informatīvajā materiālā atgādina, ka saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu (Likums) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) maksā par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba vai patapinājuma līguma pamata lietotu  transportlīdzekli.

Par ko maksā nodokli?

Likuma 3.nodaļā “Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis” ir noteikti UVTN objekti, maksātāji, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība, kā arī atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas.

Nodokli maksā par:

 • vieglo transportlīdzekli:
 • kurš paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai;
 • kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas;
 • kurš reģistrēts kā vieglais automobilis, vieglais pasažieru automobilis vai vieglais plašlietojuma automobilis;
 • kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons (N1 kategorija) un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu). 

Nodokli maksā par vieglo transportlīdzekli:

 • kas reģistrēts īpašumā vai turējumā;
 • kuru lieto uz darba līguma pamata (neatkarīgi no dienu skaita mēnesī);
 • kuru patapina un lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendāra mēneša laikā.

Nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs

Ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir gan īpašnieks, gan turētājs, nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs.

Par transportlīdzekli:

 • kurš pirmo reizi reģistrēts (arī tad, ja reģistrācija notikusi ārpus Latvijas) pēc 2005.gada 1.janvāra un kuram transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, nodokli maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:
 • līdz 2000 cm– 29 eiro (līdz 2015.gada 31.decembrim – 27,03 eiro) mēnesī;
 • no 2001 cmlīdz 2500 cm– 46 eiro (līdz 2015.gada 31.decembrim – 42,69 eiro) mēnesī;
 • virs 2500 cm– 62 eiro (līdz 2015.gada 31.decembrim – 56,91 eiro) mēnesī;
 • kurš reģistrēts (arī tad, ja reģistrācija notikusi ārpus Latvijas) pirms 2005.gada 1.janvāra, nodoklis ir 46 eiro (līdz 2015.gada 31.decembrim – 42,69 eiro) mēnesī;
 • kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators) un kurš nav minēts iepriekš, ir 10 eiro mēnesī. 

Nodokļa samaksa

Nodokļa summu iemaksā valsts budžetā:

 • pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate;
 • pārējo nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem un nākamā taksācijas perioda mēnešiem līdz valsts tehniskajai apskatei samaksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates;
 • par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, nodokli transportlīdzekļa reģistrācijas dienā samaksā valsts budžetā tikai par to kalendāra mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts.

Ja transportlīdzekli lieto uz darba līguma vai patapinājuma līguma, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, pamata, nodokli šī līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.

Nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads.

Nodokļa maksātājam ir tiesības nodokli samaksāt pirms valsts tehniskās apskates pilnā apmērā par visu kalendāra gadu. 

Atmaksa, pārmaksa

Lai saņemtu nodokļa atmaksu, nodokļa maksātājs VID iesniedz iesniegumu par nodokļa atmaksu, kurā norāda katra tā automobiļa marku, modeli un reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu, kā arī informāciju par pārmaksas rašanās iemesliem. Nodokli VID atmaksā 30 dienu laikā pēc iesnieguma par nodokļa atmaksu saņemšanas.

Ja nodokļu maksātājam radusies nodokļa pārmaksa, pārmaksāto nodokļa summu var novirzīt nodokļa maksājuma segšanai par citu transportlīdzekli (norādot šā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru) taksācijas perioda ietvaros.