Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatavojis metodisko materiālu “Elektroenerģijas nodoklis”. Materiālā skaidroti šī nodokļa maksāšanas pamatprincipi, nodokļa atbrīvojums un atvieglojumi, kā arī aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtība.

Nodokļa objekts

Elektroenerģijas nodokļa objekts ir ar nodokli ir apliekama galalietotājam piegādātā elektroenerģija, kā arī elektroenerģija, kas piegādāta paša patēriņam, izņemot Elektroenerģijas nodokļa likumā noteiktos gadījumus.

Elektroenerģijas nodokļa likums attiecas uz:

 • personām, kas veic elektroenerģijas ražošanu, sadali, piegādi, tirdzniecību un citas darbības ar elektroenerģiju;
 • personām, kas iegādājas elektroenerģiju biržā.

Elektroenerģijas nodokļa likums neattiecas uz autonomajiem ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo un patērē pašu vajadzībām, ievērojot šādus nosacījumus:

 • kopējā ražošanas jauda nepārsniedz divus megavatus;
 • elektroenerģijas ražošanai izmanto energoproduktus, kas aplikti ar akcīzes nodokli, ogles, kas apliktas ar dabas resursu nodokli, vai elektroenerģiju, kas aplikta ar elektroenerģijas nodokli.

Piemērs

Elektroenerģijas tirgotājs piegādā elektroenerģiju sadarbības partneriem – juridiskajām personām, kuras neizmanto iegādāto elektroenerģiju pašpatēriņam un nav uzskatāmas par galalietotājiem, jo nopirkto elektroenerģiju pārdod tālāk. Elektroenerģijas tirgotāja piegādātā elektroenerģija nav apliekama ar nodokli, un attiecīgi par piegādāto elektroenerģiju nav jāaprēķina un valsts budžetā jāiemaksā nodoklis.

Nodokļa maksātājs

Elektroenerģijas nodokļa maksātājs ir komersants (juridiskā persona), kas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu reģistrēts elektroenerģijas tirgotāju reģistrā un tādējādi var nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību (t.i., komercdarbību, kas ietver elektroenerģijas iepirkšanu pārdošanai un elektroenerģijas pārdošanu enerģijas lietotājiem), proti:

 • elektroenerģijas tirgotāji, kas piegādā elektroenerģiju galalietotājiem un ir noslēguši līgumus vai citādi vienojušies par elektroenerģijas piegādi (pārdošanu);
 • autonomie ražotāji, izņemot tos autonomos ražotājus, kuri elektroenerģiju ražo un patērē pašu vajadzībām, ievērojot Elektroenerģijas nodokļa likuma 2.panta 3.daļā noteiktos nosacījumus;
 • elektroenerģijas galalietotāji, ja ir noslēgts līgums vai citāda vienošanās par elektroenerģijas iegādi biržā.

Elektroenerģijas tirgotāji – personas, kas var nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību, proti:

 • elektroenerģijas ražotājs, kas reģistrēts elektroenerģijas ražotāju reģistrā;
 • sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simt tūkstošiem lietotāju, ja ir ievērotas Elektroenerģijas tirgus likuma 19.panta prasības;
 • elektroenerģijas tirgotājs, kas reģistrēts elektroenerģijas tirgotāju reģistrā, un agregators, kas reģistrēts agregatoru reģistrā;
 • publiskais tirgotājs.

Galalietotājs – enerģijas lietotājs, kurš pērk enerģiju izlietošanai paša vajadzībām (galapatēriņam).

Piemērs

Elektroenerģijas tirgotājs (Tirgotājs 1) piegādā (pārdod) elektroenerģiju otram elektroenerģijas tirgotājam (Tirgotājs 2) kā galalietotājam.

Šajā gadījumā Tirgotājs 1 ir nodokļa maksātājs.

Piemērs

Elektroenerģijas tirgotājs (Tirgotājs 1) piegādā (pārdod) elektroenerģiju otram elektroenerģijas tirgotājam (Tirgotājs 2), kas savukārt šo elektroenerģiju pārdod tālāk citiem galalietotājiem.

Šajā gadījumā Tirgotājs 1 nav nodokļa maksātājs, jo Tirgotājs 2 nav uzskatāms par galalietotāju. Tātad nodokļa maksātājs ir Tirgotājs 2.

Autonomie ražotāji – komersants, energoapgādes komersants vai fiziskā persona, kas ražo elektroenerģiju, siltumenerģiju vai dzesēšanai nepieciešamo enerģiju patērēšanai paša vajadzībām vai lokālās siltumapgādes vai aukstumapgādes vajadzībām.

Nodokļa atbrīvojumi

Preču pārvadājumi un sabiedriskie pasažieru pārvadājumi

T.sk. dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos.

No nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kura tiešā veidā nodrošina transportlīdzekļa darbību.

Piemērs

Elektroenerģijas galalietotājs, kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar kravu pārvadājumiem, iegādājas elektroenerģiju no elektroenerģijas tirgotāja un izmanto to kravu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un administrācijas ēkas vajadzībām.

Elektroenerģijas tirgotājam ir jāpiemēro nodokļa atbrīvojums tikai par to elektroenerģijas daudzumu, ko elektroenerģijas galalietotājs izmanto transportlīdzekļu darbības nodrošināšanai. Savukārt par elektroenerģijas daudzumu, kas tiek izmantota administrācijas ēkas vajadzībām, ir jānomaksā nodoklis valsts budžetā.

Lai piemērotu šo nodokļa atbrīvojumu, elektroenerģijas piegādātājs:

 • pirms piegādes darījuma uzsākšanas noslēdz savstarpēju līgumu ar personu, kura veiks preču pārvadājumu un sabiedrisko pasažieru pārvadājumu, t.sk. dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos, pakalpojumu sniegšanu; 
 • veic elektroenerģijas atsevišķu uzskaiti pa izmantošanas veidiem, pamatojoties uz sistēmas operatora iesniegto informāciju par elektroenerģijas patēriņu; 
 • noformē elektroenerģijas piegādi apliecinošus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus personām, kuras sniedz attiecīgo pakalpojumu;
 • iesniedz elektroenerģijas nodokļa deklarāciju.

Attaisnojuma dokuments – elektroenerģijas piegādi apliecinošs attaisnojuma dokuments sagatavojams, ievērojot:

 • likuma “Par grāmatvedību” 7.pantā noteikto;
 • Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (MK noteikumi Nr.585) 7.punktā noteikto;
 • obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem (likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 1.punkts) papildus norāda saimnieciskā darījuma pamatojumu un piegādātās elektroenerģijas daudzumu. 

Mājsaimniecību lietotāji 

Mājsaimniecības lietotājs – galalietotājs, kurš pērk un izlieto enerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzības.

No nodokļa ir atbrīvota elektroenerģijas piegāde fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību un elektroenerģiju izmanto savā mājsaimniecībā pašu vajadzībām.

Piemērs

Elektroenerģijas piegādes līgumā, kas noslēgts ar namu pārvaldnieku (galalietotāju), ir norādīti vairāki uzskaites objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļi un koplietošanas telpas namu pārvaldnieka administrācijas ēkas vajadzībām.

Lai elektroenerģijas tirgotājs elektroenerģijas uzskaitei varētu nodrošināt elektroenerģijas nodokļa atbrīvojuma korektu piemērošanu, tirgotājam piegādātā elektroenerģija ir jāuzskaita par katru objektu atsevišķi un nodoklis jāpiemēro atkarībā no objekta izmantošanas veida.

Tātad elektroenerģijas tirgotājam ir jāpiemēro nodokļa atbrīvojums par to elektroenerģijas daudzumu, kas elektroenerģijas namu pārvaldniekam (galalietotājam) attiecas uz dzīvokļiem (mājsaimniecību lietotājiem). Savukārt par elektroenerģijas daudzumu, kas tiek izmantota galalietotāja (namu pārvaldnieka) administrācijas ēkas vajadzībām, ir jānomaksā nodoklis valsts budžetā.

Piemērs

Elektroenerģijas piegādes līgumā, kas noslēgts ar namu pārvaldnieku (galalietotāju), ir norādīti vairāki uzskaites objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļi un koplietošanas telpas. Šajā piemērā koplietošanas telpu elektroenerģijas patēriņš ir daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās patērētā elektroenerģija, par ko rēķini tālāk tiek piegādāti mājas iedzīvotājiem.

Šajā gadījumā visa piegādātā elektroenerģija attiecas uz dzīvokļiem (mājsaimniecību lietotājiem), un tad elektroenerģijas tirgotājam ir jāpiemēro nodokļa atbrīvojums par elektroenerģijas daudzumu, kas tiek piegādāta (pārdota) namu pārvaldniekam (galalietotājam).

Lai piemērotu šo nodokļa atbrīvojumu, elektroenerģijas piegādātājs:

 • pirms piegādes darījuma uzsākšanas noslēdz savstarpēju līgumu ar galalietotāju; 
 • veic elektroenerģijas atsevišķu uzskaiti pa izmantošanas veidiem, pamatojoties uz galalietotāja nolasītajiem un deklarētajiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ko tas iesniedz sistēmas operatoram vai tirgotājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu;
 • noformē elektroenerģijas piegādi apliecinošus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus galalietotājam;
 • iesniedz elektroenerģijas nodokļa deklarāciju.

Attaisnojuma dokuments – elektroenerģijas piegādi apliecinošs attaisnojuma dokuments – sagatavojams, ievērojot:

 • likuma “Par grāmatvedību” 7.pantā noteikto;
 • MK noteikumu Nr.585 7.punktā noteikto;
 • obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem (likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 1.punkts) papildus norāda saimnieciskā darījuma pamatojumu un piegādātās elektroenerģijas daudzumu.

Piemērs

Ja fiziskā persona savā īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmanto gan savā mājsaimniecībā paša vajadzībām, gan veic tajā saimniecisko darbību, saimnieciskās darbības mērķiem izmantojamo elektroenerģiju nošķir no elektroenerģijas, ko izmanto mājsaimniecībā paša vajadzībām. Šajā gadījumā atsevišķi uzskaita elektroenerģiju, kuru izmanto mājsaimniecībā paša vajadzībām, un elektroenerģiju, kuru izmanto saimnieciskās darbības vajadzībām. 

Elektroenerģijas tirgotājs (piegādātājs) nevar piemērot nodokļa atbrīvojumu par elektroenerģijas daudzumu, kuru fiziskā persona izmanto saimnieciskās darbības vajadzībām, un tirgotājam par šo piegādāto daudzumu ir jāaprēķina un valsts budžetā jāiemaksā nodoklis.

Piemērs

Elektroenerģijas piegādes līgumā, kas noslēgts ar fizisko personu, ir norādīti objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklis, garāža, pirts un kafejnīca. Šajā gadījumā atsevišķi uzskaita elektroenerģiju, kas izmantota mājsaimniecībā paša vajadzībām, un elektroenerģiju, kuru izmanto saimnieciskās darbības vajadzībām, piemēram, piegādāto elektroenerģiju uzskaitot par katru objektu atsevišķi.

Nodokļa atbrīvojumi tiek piemēroti arī elektroenerģijai, kas piegādāta citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām.

Nodokļa atvieglojums 

Elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, nodokli aprēķina pēc likmes 0 eiro par vienu megavatstundu.

Lai piemērotu nodokļa atviegloto 0 eiro likmi, elektroenerģijas piegādātājs:

 • pirms piegādes darījuma uzsākšanas noslēdz savstarpēju līgumu ar personu, kura sniegs ielu apgaismošanas pakalpojumus;
 • papildus veic elektroenerģijas, kura tiek piegādāta ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, atsevišķu uzskaiti, pamatojoties uz sistēmas operatora iesniegto informāciju par elektroenerģijas patēriņu;
 • noformē elektroenerģijas piegādi apliecinošus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai;
 • iesniedz elektroenerģijas nodokļa deklarāciju.

Attaisnojuma dokuments – elektroenerģijas piegādi apliecinošs attaisnojuma dokuments – sagatavojams, ievērojot:

 • likuma “Par grāmatvedību” 7.pantā noteikto;
 • MK noteikumu Nr.585 7.punktā noteikto;
 • obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem (likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 1.punkts) papildus norāda saimnieciskā darījuma pamatojumu un piegādātās elektroenerģijas daudzumu.

Piemērs

Nodokļa likme 0 eiro apmērā ir piemērojama elektroenerģijai, ko izmanto arī parku, skvēru, veloceliņu, pagalmu un citu teritoriju apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai.

Nodokļa maksātājam aizliegts piegādāt vai tirgot elektroenerģiju, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, tādai personai, kurai nav tiesību uz šo atbrīvojumu vai atvieglojumu.

Aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtība 

Nodokļa maksātājs veic elektroenerģijas ražošanas, sadales, piegādes un citu darbību uzskaiti.

Elektroenerģijas galalietotāji, ja ir noslēgts līgums vai citāda vienošanās par elektroenerģijas iegādi biržā, veic iegādātās elektroenerģijas uzskaiti.

Nodokļa apmērs atkarīgs no patērētās elektroenerģijas apjoma, un tas ir fiksēts attiecībā pret vienu megavatstundu. Nodokļa likme elektroenerģijai ir 1,01 eiro.

Elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, nodokli aprēķina pēc likmes 0 eiro par megavatstundu. 

Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

Elektroenerģijas nodokļa deklarēšanas pienākums attiecas uz

 • komersantiem, kas piegādā (pārdod) elektroenerģiju galalietotājiem;
 • elektroenerģijas autonomajiem ražotājiem (izņemot Elektroenerģijas nodokļa likuma 2.panta 3.daļā noteiktos);
 • elektroenerģijas galalietotājiem, kas iegādājas elektroenerģiju biržā.

Elektroenerģijas nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu nodokļa maksātājs iesniedz VID ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc kalendāra mēneša beigām.

Elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapa (pielikums) un tās aizpildīšanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.820 “Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību”.

Elektroenerģijas nodokļa deklarācija ir jāiesniedz arī par taksācijas periodu, kurā nav aprēķināts elektroenerģijas nodoklis jeb valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa ir 0 eiro.

Arī piegādātā vai biržā iegādātā elektroenerģija ir jānorāda deklarācijā un jāveic nodokļa samaksa.

Elektroenerģijas daudzumu elektroenerģijas nodokļa deklarācijā norāda megavatstundās ar precizitāti divas zīmes aiz komata

Nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc kalendāra mēneša beigām.

Nodokli ieskaita Valsts kases noteiktajā valsts budžeta ieņēmumu kontā. 

Ja sistēmas operatora sniegtā informācija par elektroenerģijas patēriņu neatbilst elektroenerģijas piegādātāja elektroenerģijas nodokļa deklarācijā paziņotajam faktiskajam elektroenerģijas daudzumam, kas izlietots atbilstoši Elektroenerģijas nodokļa likuma 6.panta 2., 3. un 5.daļā noteiktiem nodokļa atbrīvojuma un atvieglojuma mērķiem, par aprēķinātās nodokļa starpības samaksu ir atbildīgs elektroenerģijas piegādātājs.