Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu “Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jaunuzņēmumiem”. Metodiskajā materiālā sniegti skaidrojumi jaunuzņēmumiem, kam piešķirts valsts atbalsts fiksētā maksājumā. Šajā publikācijā lasiet par jaunuzņēmuma darbinieku informēšanu un reģistrēšanu VID, kā arī fiksētā maksājuma veikšanas kārtību un termiņiem.

Fiksēts maksājums ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) galīgs mēneša maksājums, ko jaunuzņēmums veic par darba ņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. 

Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

Atbalsta programmas, to piešķiršanas kritērijus, kā arī jaunuzņēmumam piešķirtā atbalsta administrēšanas kārtību nosaka Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums.

Jaunuzņēmuma darbinieku informēšana un reģistrēšana VID

Slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā informē par to, ka:

  • darba devējs ir jaunuzņēmums;
  • par darba ņēmēju tiek veikts fiksēts maksājums;
  • jaunuzņēmuma darba ņēmējam ir pienākums veikt papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā.

Šo informāciju ietver darba līgumā.

Jaunuzņēmums iesniedz ziņas par darba ņēmējiem:

  • par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu dienu pirms personas darba uzsākšanas, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu pirms personas darba uzsākšanas, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
  • par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu, atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), – ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas.

Reģistrējot darba ņēmēju, norāda tā personas kodu, vārdu un uzvārdu.

Ja reģistrē darbinieku – Latvijas nerezidentu –, norāda tā dzimšanas datus. Pēc tam darba devējs vēršas VID ar iesniegumu par unikāla reģistrācijas numura piešķiršanu, pievienojot tam darba ņēmēja pases kopiju un dzīvesvietas adresi rezidences valstī. VID piešķir darba ņēmējam unikālu reģistrācijas numuru, kuru darba devējs izmanto personas koda vietā. Minēto iesniegumu par unikālā reģistrācijas numura piešķiršanu VID var nosūtīt, izmantojot EDS piedāvāto dokumentu “Informācija VID Klientu apkalpošanas centram”, papildus pievienojot arī pielikumus (pases kopiju un dzīvesvietas adresi rezidences valstī).

Pēc unikālā reģistrācijas numura saņemšanas iesniedz precizētas ziņas par darba ņēmējiem, papildinot deklarēto ierakstu ar šo numuru.

Fiksētā maksājuma veikšanas kārtība un termiņi

Jaunuzņēmumu fiksētais maksājums ir obligāto iemaksu maksājums par darba ņēmēju divu Ministru kabineta (MK) noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā (2019.gadā – 860 eiro), kam piemērota obligāto iemaksu likme, kas noteikta saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.pantu.

Sociāli apdrošināmās personas

Darba ņēmēja likmes daļa (%)

Darba devēja likmes daļa (%)

Kopējā likme (%)

Darba ņēmējs – vispārējā gadījumā (arī 1., 2. vai 3.grupas invalīds)

11

24,09

35,09

Darba ņēmējs, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

9,56

21,31

30,87

Darba ņēmējs, kurš ir:

  • izdienas pensiju saņēmējs;
  • invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs

10,12

22,52

32,64

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā (arī 1., 2. vai 3.grupas invalīds)

9,17

20,40

29,57

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

7,91

17,59

25,50

Fiksēto maksājumu aprēķina, obligāto iemaksu likmes darba ņēmēja daļu ieturot no darbinieka algas, un darba devēja likmes daļa tiek maksāta no darba devēja līdzekļiem.

Jaunuzņēmuma darba ņēmējs ar darba devēja starpniecību veic papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā.

Papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā veic vismaz 10% apmērā no darba ņēmējam algotā darbā aprēķinātā bruto ienākuma (kas nav lielāks par obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru gadā) un fiksētā maksājuma objekta starpības.

Darba ņēmējs informē darba devēju par savu izvēli veikt vai nu papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā. Šādu izvēli darba ņēmējs izdara vienu reizi atbalsta periodā.

Piemērs

Jaunuzņēmums SIA “ABC” darba ņēmējam Pēterim Kalniņam, kurš apdrošināms visos valsts sociālās apdrošināšanas veidos, par 2019.gada maiju aprēķināja darba algu 4200 EUR.

Pēteris Kalniņš informēja darba devēju SIA “ABC”, ka vēlas veikt papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.

Jaunuzņēmums veic fiksēto maksājumu 11% no 860 EUR = 94,60 EUR (darba ņēmēja daļa) un 24,09% no 860 EUR = 207,17 EUR (darba devēja daļa).

Pēteris Kalniņš ar jaunuzņēmuma SIA “ABC” starpniecību veic obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanā vismaz 334 EUR apmērā ((4200 EUR – 860 EUR) x 10%).

Fiksēto maksājumu par darba ņēmēju jaunuzņēmums veic par kalendāra mēnesi arī tad, ja darba ņēmējam algotā darbā aprēķinātie ienākumi kalendāra gadā ir sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

Ja jaunuzņēmuma darba ņēmējam algotā darbā aprēķinātie ienākumi kalendāra gadā pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, jaunuzņēmumam ir pienākums papildus veikt solidaritātes nodokļa maksājumus saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likumu.

Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2019.gadā ir 62 800 eiro gadā. 

Piemērs

Jaunuzņēmums SIA “RRR” darba ņēmējam Jānim Alksnim, kurš apdrošināms visos valsts sociālās apdrošināšanas veidos, ir noteikta ikmēneša atlīdzība 10 000 EUR apmērā.

Jānis Alksnis informēja darba devēju SIA “RRR”, ka vēlas veikt papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.

Jūlijā, kad par gadu aprēķinātie ienākumi ir sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru – 62 800 EUR, papildu obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai veic tikai no summas līdz 62 800 EUR ((7200 EUR – 860 EUR) x 10% = 634 EUR.

Jaunuzņēmums veic fiksēto maksājumu 11% no 860 EUR = 94,60 EUR (darba ņēmēja daļa) un 24,09% no 860 EUR = 207,17 EUR (darba devēja daļa).

Jānim Alksnim papildus ir jāaprēķina solidaritātes nodoklis no 7200 EUR (70 000 – 62 800). 7 200 EUR x 11% = 792 EUR (darba ņēmēja daļa) un 7200 EUR x 24,09% = 1734,48 EUR (darba devēja daļa).

Turpmākajos mēnešos papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai neveic. 

Piemērs

Pēteris Kļaviņš ir SIA “ABC” darbinieks, un par gadu aprēķinātie ienākumi novembrī ir sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru – 62 800 EUR.

SIA “ABC” iegūst jaunuzņēmuma statusu ar 2019.gada 1.decembri. Darba ņēmējam Pēterim Kļaviņam algotā darbā aprēķinātie ienākumi par decembri ir 5000 EUR.

Jaunuzņēmums par decembri veic fiksēto maksājumu 11% no 860 EUR = 94,60 EUR (darba ņēmēja daļa) un 24,09% no 860 EUR = 207,17 EUR (darba devēja daļa).

Pēterim Kļaviņam ir jāaprēķina solidaritātes nodoklis (5000 EUR x 11% = 550 EUR (darba ņēmēja daļa) un 5000 EUR x 24,09% = 1204,50 EUR (darba devēja daļa)).

Ņemot vērā, ka Pētera Kļaviņa par gadu aprēķinātie ienākumi ir sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanā vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā neveic.

Piemērs

Jānis Bērziņš ir jaunuzņēmuma SIA “AAA” darbinieks kopš 2019.gada novembra.

Jāņa Bērziņa par gadu aprēķinātie ienākumi pie iepriekšējā darba devēja ir sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru – 62 800 EUR.

Darba ņēmējam Jānim Bērziņam algotā darbā aprēķinātie ienākumi par novembri ir 5000 EUR.

Jānis Bērziņš informēja darba devēju SIA “AAA”, ka vēlas veikt papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.

Jaunuzņēmums veic fiksēto maksājumu 11% no 860 EUR = 94,60 EUR (darba ņēmēja daļa) un 24,09% no 860 EUR = 207,17 EUR (darba devēja daļa).

Jānim Bērziņam jāaprēķina solidaritātes nodoklis (5000 EUR x 11% = 550 EUR (darba ņēmēja daļa) un 5000 EUR x 24,09% = 1204,50 EUR (darba devēja daļa)).

Fiksēto maksājumu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām darba ņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.

Aprēķinot obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā, ņem vērā proporcionāli aprēķināto fiksēto maksājumu par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām darba ņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.

Jaunuzņēmums, reģistrējoties VID, saņem paziņojumu (MK noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 2.pielikumu), kurā norādīti pārskatu iesniegšanas un obligāto iemaksu veikšanas termiņi.

Darba devējs iemaksā speciālajā budžeta kontā obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) par katru darba ņēmēju vienu reizi mēnesī termiņā, kāds norādīts VID izsniegtajā paziņojumā.

Obligātās iemaksas, papildu aprēķinātās obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un solidaritātes nodokli ieskaita Valsts kases kontā LV37TREL1060000220000.