Šī metodiskā materiāla mērķis ir apskatīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu jaunu transportlīdzekļu iegādei Eiropas Savienības (ES) teritorijā, par ko Valsts ieņēmumu dienestā (VID) regulāri tiek saņemti jautājumi gan no personām, kas veic saimniecisko darbību (juridiskām un fiziskām personām), gan personām, kas neveic saimniecisko darbību.

Kas ir jauns transportlīdzeklis?

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma (likums) 1.panta 9.punktam ar terminu jauns transportlīdzeklis šajā likumā saprotams:

 • sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kura motora tilpums ir lielāks par 48 kubikcentimetriem vai jauda ir lielāka par 7,2 kilovatiem un kurš paredzēts pasažieru vai preču pārvadāšanai, ja tas ir lietots mazāk par 6 mēnešiem vai nobraucis mazāk par 6000 kilometriem,
 • kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kas ir garāks par 7,5 metriem un paredzēts pasažieru vai preču pārvadāšanai, ja tas ir lietots mazāk par 3 mēnešiem vai nobraucis mazāk par 100 stundām, izņemot šā likuma 47.panta 1.daļā minētos kuģus,
 • gaisakuģis, kura pacelšanās masa ir lielāka par 1550 kilogramiem un kurš paredzēts pasažieru vai preču pārvadāšanai, ja tas ir lietots mazāk par 3 mēnešiem vai nolidojis mazāk par 40 stundām, izņemot šā likuma 48.panta 1.daļā minētos gaisakuģus.

Piezīme – tā kā Latvijā kuģu un gaisakuģu iegādes nav pārāk izplatīti darījumi, tad šajā metodiskajā materiālā tiks apskatīti jautājumi saistībā ar jauniem transportlīdzekļiem, kas ir sauszemes motorizētie transportlīdzekļi.

Otrkārt, jāatceras, ka saskaņā ar likuma 87.pantu jebkura persona, tajā skaitā nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no jebkuras citas dalībvalsts personas, maksā nodokli valsts budžetā.

Tādējādi no abām iepriekš minētajām likuma normām secināms, ka jebkurai personai – gan personai, kas veic saimniecisko darbību, gan personai, kas neveic saimniecisko darbību – ir jāaprēķina un jāmaksā PVN, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no jebkuras citas dalībvalsts personas, neatkarīgi no pārdevēja statusa – tātad gan no personām, kas veic saimniecisko darbību (juridiskām un fiziskām personām), gan personām, kas neveic saimniecisko darbību.

Likuma 1.panta 9.punktā un 87.pantā minētais ir pārņemts Latvijas likumdošanā no Padomes 28.11.2006. Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 2.panta 2.punkta b apakšpunktā un 138.panta 2.punkta a apakšpunktā noteiktā. Līdz ar to šāda PVN piemērošanas kārtība ir vienāda visās ES dalībvalstīs.

Papildu tam ir jāņem vērā, ka pietiek, ja izpildās vismaz viens no nosacījumiem attiecībā uz transportlīdzekļa lietošanas ilgumu laika vai nobraukuma ziņā, lai šādam transportlīdzeklim būtu piemērojams regulējums par jaunu transportlīdzekli likuma izpratnē.

1.piemērs

Vieglā automašīna ir jauna, ja tā:

 • lietota 4 mēnešus un nobraukusi 3 000 kilometrus, jo ir izpildīti abi likuma nosacījumi attiecībā uz lietošanas ilgumu un nobraukumu;
 • lietota 5 mēnešus un nobraukusi 20 000 kilometrus, jo ir izpildīts viens no likuma nosacījumiem attiecībā uz lietošanas ilgumu;
 • lietota 10 mēnešus un nobraukusi 1 000 kilometrus, jo ir izpildīts viens no likuma nosacījumiem attiecībā uz nobraukumu.

Kā aprēķināt un maksāt PVN?

Jaunu transportlīdzekļu kā jebkura cita veida preču iegāde ir ar PVN apliekams darījums atbilstoši likuma 5.panta 1.daļas 3.punktam (ar nodokli apliekamie darījumi saimnieciskās darbības ietvaros ir preču iegāde ES teritorijā par atlīdzību) un 5.panta 3.daļai (ar nodokli apliekams darījums ir arī nereģistrēta nodokļa maksātāja vai personas, kura nav nodokļa maksātājs, veikta jauna transportlīdzekļa iegāde ES teritorijā.).

Tā kā no 01.01.2013. avanss vairs nav darījuma brīdis preču piegāžu/iegāžu ES teritorijā darījumos, tad šis nosacījums attiecas arī uz jaunu transportlīdzekļu iegādi ES teritorijā.

Likuma 17.panta 2.daļā noteikts, ka vieta, kur veikta jauna transportlīdzekļa iegāde ES teritorijā, ir iekšzeme, ja šis transportlīdzeklis ir reģistrējams atbilstošajos Latvijas Republikā noteiktajos reģistros.

Ja jaunu transportlīdzekļu iegādi ES teritorijā veic reģistrēts nodokļa maksātājs, tad šāds darījums ir iekļaujams PVN deklarācijā kā preču iegāde ES teritorijā.

Savukārt, ja jaunu transportlīdzekļu iegādi ES teritorijā veic nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs, tai ir jāievēro likuma 117.panta 8.daļas, 118.panta 10.daļas un 119.panta 5.daļas nosacījumi un 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums, jāiemaksā valsts budžetā PVN un jāiesniedz VID paziņojums par nodokļa samaksu. Paziņojuma veidlapa Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu ir noteikta MK noteikumu Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai 5.pielikumā.

Nereģistrēts nodokļa maksātājs paziņojumu par nodokļa samaksu var iesniegt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Savukārt persona, kura nav nodokļa maksātājs, paziņojumu par nodokļa samaksu var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot VID EDS (ja persona ir EDS lietotājs);
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
 • papīra formā VID klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot to pa pastu.

Nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs, PVN par jaunu transportlīdzekļu iegādi ES teritorijā iemaksā Valsts kasē, reģ. Nr.90000050138, konts LV32TREL1060000514000, BIC kods TRELLV22.

2.piemērs

Reģistrēts nodokļa maksātājs SIA Rafiks no Somijas reģistrēta nodokļa maksātāja iegādājas jaunu automašīnu savu apliekamo darījumu (handbola inventāra tirdzniecība) nodrošināšanai saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī privātajām vajadzībām. Saņemtajā nodokļa rēķinā uzrādītā jaunas automašīnas vērtība ir 10 000 EUR.

SIA Rafiks PVN deklarācijā uzrāda:

 50.rindā – jaunas automašīnas vērtību 10 000 EUR;

55.rindā – 100% aprēķināto PVN 2100 EUR;

64.rindā – 100% priekšnodoklī uzrādāmo PVN 1680 EUR.

Minētais darījums uzrādāms arī pārskatā par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijas (PVN 1 pārskats) 2.daļā.

3.piemērs

Reģistrēts nodokļa maksātājs IK Arnis Anspoks no Īrijas fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, iegādājas jaunu automašīnu savu apliekamo darījumu (apsardzes pakalpojumu sniegšana) nodrošināšanai saimnieciskās darbības ietvaros. Saņemtajā nodokļa rēķinā uzrādītā jaunas automašīnas vērtība ir 5 000 EUR.

IK Arnis Anspoks PVN deklarācijā uzrāda:

 50.rindā – jaunas automašīnas vērtību 5 000 EUR;

55.rindā – 100% aprēķināto PVN 1 050 EUR;

64.rindā – 100% priekšnodoklī uzrādāmo PVN 1 050 EUR.

Minētais darījums uzrādāms arī PVN 1 pārskata 1.daļā.

4.piemērs

Nereģistrēts nodokļa maksātājs SIA Lienīte no Spānijā nereģistrēta nodokļa maksātāja – juridiskās personas – iegādājas jaunu motociklu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai saimnieciskās darbības ietvaros. Saņemtajā nodokļa rēķinā uzrādītā jaunā motocikla vērtība ir 6 000 EUR.

SIA Lienīte aprēķina PVN 21% apmērā – 1 260 EUR, līdz nākamā mēneša 20.datumam iemaksā šo summu valsts budžetā un iesniedz paziņojumu par nodokļa samaksu.

5.piemērs

Fiziskā persona Vineta Šteinrozena, kas neveic saimniecisko darbību, no Polijā reģistrēta nodokļa maksātāja iegādājas jaunu automašīnu. Saņemtajā nodokļa rēķinā uzrādītā jaunas automašīnas vērtība ir 20 000 EUR.

Fiziskā persona Vineta Šteinrozena aprēķina PVN 21% apmērā – 4 200 EUR, līdz nākamā mēneša 20.datumam iemaksā šo summu valsts budžetā un iesniedz paziņojumu par nodokļa samaksu.

6.piemērs

Persona, kura nav nodokļa maksātājs, dzīvokļu īpašnieku biedrība Mūsu ielas 28.nams no Igaunijas nereģistrēta nodokļa maksātāja – fiziskās personas – iegādājas jaunu kvadriciklu. Saņemtajā nodokļa rēķinā uzrādītā jaunā kvadricikla vērtība ir 8 000 EUR.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība Mūsu ielas 28.nams aprēķina PVN 21% apmērā – 1 680 EUR, līdz nākamā mēneša 20.datumam iemaksā šo summu valsts budžetā un iesniedz paziņojumu par nodokļa samaksu.

Kā rīkoties, ja no transportlīdzekļa pārdevēja netiek saņemts nodokļa rēķins?

Likuma 31.panta 10.daļa nosaka - ja veikta jauna transportlīdzekļa iegāde ES teritorijā, transportlīdzekļa iegādes brīdi nosaka saskaņā ar šā panta 4.daļu. Atbilstoši minētā panta 4.daļai preču iegāde ES teritorijā ir notikusi tad, kad faktiski ir veikta preču iegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad preces ir saņemtas.

Tā kā saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 10.punktu visus ierakstus grāmatvedības reģistros izdara saimnieciskā darījuma dienā vai iespējami drīz pēc tās, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā saimnieciskais darījums noticis, tad gadījumā, ja no pārdevēja nodokļa rēķins netiek saņemts, par šo iegādi aprēķināto PVN iekļauj tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kas seko taksācijas periodam, kad ir noticis jauna transportlīdzekļa iegādes ES teritorijā darījums, t.i., jauna transportlīdzekļa saņemšana iekšzemē no citas dalībvalsts. Šajā gadījumā reģistrēts nodokļa maksātājs PVN aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai nepieciešamos aprēķinus veic uz paša izrakstītā nodokļa rēķina pamata.

Nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs, pēc jauna transportlīdzekļa iegādes aprēķina PVN 21% apmērā, līdz nākamā mēneša 20.datumam iemaksā šo summu valsts budžetā un iesniedz paziņojumu par nodokļa samaksu arī tad, ja nesaņem nodokļa rēķinu no pārdevēja.

Kā rīkoties, ja fiziskā persona, kas ir nereģistrēts nodokļa maksātājs, iegādājās jaunu transportlīdzekli citā ES dalībvalstī, kur dzīvo vai strādā, bet pēc kāda laika, pārceļoties atpakaļ uz Latviju, reģistrē to CSDD?

Kā jau šā metodiskā materiāla sākumā tika minēts, tad jebkurai personai ir jāaprēķina un jāmaksā PVN, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no jebkuras citas dalībvalsts personas. Vienlaikus PVN regulējošie normatīvie akti tomēr satur arī izņēmumu no šīs kārtības.

Likuma 9.panta 2.daļas 2.punktā noteikts, ka par preču iegādi ES teritorijā par atlīdzību neuzskata jauna transportlīdzekļa saņemšanu iekšzemē, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

 1. jaunu transportlīdzekli kā personīgo mantu ieved no citas dalībvalsts un reģistrē iekšzemē persona, kura nav nodokļa maksātājs un kura ir iegādājusies šo transportlīdzekli citā dalībvalstī darba vai dienesta pienākumu pildīšanas laikā,
 2. par jauna transportlīdzekļa iegādi samaksāts citā dalībvalstī noteiktais nodoklis vai piemērots atbrīvojums no nodokļa saskaņā ar šajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un to var pierādīt dokumentāri,
 3. jauns transportlīdzeklis ir reģistrēts iegādes dalībvalstī ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms personas atgriešanās Latvijā.

7.piemērs

2 nereģistrēti nodokļa maksātāji – fiziskā persona Lauris Dzirnavnieks un Maiga Dzene – kas celtniecības darbu laikā strādā Lietuvā, iegādājas tur jaunas automašīnas, kuras uzskata par jauniem transportlīdzekļiem gan Lietuvā, gan Latvijā. Lauris Dzirnavnieks samaksā Lietuvā PVN, saglabājot maksājumu apliecinošus dokumentus, un reģistrē automašīnu Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) analogā iestādē Lietuvā, bet Maiga Dzene saņem tranzīta numuru, nemaksājot Lietuvas PVN, jo automašīnu paredzēts izvest uz Latviju. Lauris Dzirnavnieks pēc 3 mēnešiem, bet Maiga Dzene pēc 30 dienām ar minētajām automašīnām pārceļas uz Latviju.

Laurim Dzirnavniekam īstenojas visi likuma 9.panta 2.daļas 2.punkta nosacījumi, līdz ar to viņam Latvijā nav jāmaksā PVN par jauna transportlīdzekļa iegādi ES teritorijā. Savukārt, tā kā Maiga Dzene, iegādājoties jauno automašīnu, nav samaksājusi Lietuvas PVN, jo to bija paredzēts izvest uz Latviju, tad viņai pēc automašīnas reģistrācijas CSDD ir jāaprēķina PVN 21% apmērā. Aprēķināto PVN Maigai Dzenei  ir jāiemaksā valsts budžetā līdz nākamā mēneša 20.datumam un VID jāiesniedz paziņojums par nodokļa samaksu.

Kā rīkoties, ja jauna transportlīdzekļa pārdevējs citā dalībvalstī ir piemērojis savas valsts PVN?

Šī praksē ir visizplatītākā problēma, ar kuru sastopas jaunu transportlīdzekļu pircēji. VID regulāri saņem gan juridisko personu (it sevišķi nereģistrētu nodokļa maksātāju vai personu, kuri nav nodokļa maksātāji), kā arī iedzīvotāju jautājumus, kuros tiek pausta neizpratne par saņemto VID aicinājumu samaksāt PVN Latvijā, jo PVN jau ir samaksāts iegādes dalībvalstī, jautājumus par to, vai VID atmaksā šo citā dalībvalstī samaksāto PVN, kā arī, vai PVN ir jāaprēķina pa virsu citas dalībvalsts PVN. Attiecībā uz pircējiem Latvijā, kas ir reģistrēti nodokļa maksātāji, šāda problēma ir sastopama retāk, jo preču piegādei, kas veikta Latvijā, citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam jebkurā gadījumā ir jāpiemēro atbrīvojums no PVN (0% PVN likme).

Kā jau šī metodiskā materiāla sākumā tika minēts, tad PVN piemērošanas kārtība attiecībā uz jaunu transportlīdzekļu iegādi ir vienāda visās ES dalībvalstīs.

Līdz ar to visos gadījumos (izņemot iepriekš aprakstīto izņēmumu) jaunu transportlīdzekļu pārdevējam šai pārdošanai ir jāpiemēro atbrīvojums no PVN, kas gan tā ne vienmēr notiek.

Atsevišķos gadījumos šāda nepamatota savas valsts PVN piemērošana notiek aiz neuzmanības vai nezināšanas. Vienlaikus VID rīcībā regulāri nonāk informācija, ka pircējs, kas visbiežāk ir Latvijas nereģistrēts nodokļa maksātājs, nav aprēķinājis un samaksājis Latvijā PVN par jauna transportlīdzekļa iegādi ES teritorijā (piemēram, tādēļ, ka iegādātie jaunie transportlīdzekļi nav tikuši reģistrēti Latvijā, bet gan izvesti ārpus ES teritorijas). Savukārt ārvalstu komersanti paskaidro, ka šādā veidā tie ir centušies nodrošināties pret, iespējams, negodprātīgiem pircējiem un iespējamiem sodiem no savas valsts nodokļu administrācijas.

Padomes 28.11.2006. Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 138.panta 2.punkta a apakšpunktā noteikts, ka dalībvalstis atbrīvo no nodokļa tādu jaunu transportlīdzekļu piegādes, kurus pārdevējs vai cita persona pārdevēja vai pircēja vārdā nosūta vai transportē pircējam uz gala mērķi ārpus to attiecīgās teritorijas, bet Kopienā, ja piegādes veic tādiem nodokļu maksātājiem vai tādām juridiskām personām, kuras nav nodokļa maksātāji, kuru preču iegādēm Kopienas iekšienē saskaņā ar 3.panta 1.punktu neuzliek PVN, vai jebkurai citai personai, kura nav nodokļa maksātājs.

Pamatojoties uz šo Direktīvas normu, arī citu dalībvalstu PVN regulējošajos normatīvajos aktos ir jābūt noteiktam atbrīvojumam no PVN gadījumos, kad pārdots jauns transportlīdzeklis citas dalībvalsts personai, kura nav nodokļa maksātājs. Tas nozīmē, ka nevarētu veidoties situācija, ka pircējam Eiropas vienotajā ekonomiskajā telpā (Latvijā un, piemēram, Vācijā) būtu 2 reizes jāmaksā PVN par viena un tā paša jauna transportlīdzekļa iegādi.

Tādējādi, lai par jauna transportlīdzekļa piegādi citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs nepamatoti nepiemērotu savas valsts PVN, nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kura nav nodokļa maksātājs, ieteicams jau pirms iegādes informēt pārdevēju par to, ka jaunais transportlīdzeklis tiks izvests uz Latviju, kur arī tiks reģistrēts, tādējādi pārdošanai piemērojams atbrīvojums no PVN. Tāpat ieteicams noslēgt vienošanos, kurā pircējs apņemas noteiktā termiņā nosūtīt pārdevējam jaunā transportlīdzekļa reģistrācijas fakta Latvijā apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina PVN samaksu Latvijā.

Par jauna transportlīdzekļa iegādi ES teritorijā aprēķina PVN no saņemtajā nodokļa rēķinā norādītās jaunā transportlīdzekļa vērtības, neņemot vērā nepamatoti piemēroto citas dalībvalsts PVN summu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs minēto darījumu norāda PVN deklarācijā un PVN 1 pārskata II daļā kā preču iegādi ES teritorijā (skat. 2.piemēru). Savukārt nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kas nav nodokļa maksātājs, šo darījumu norāda paziņojuma veidlapā Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu (skat. 4. un 5.piemēru).

Par nepamatoti piemērotā PVN atgūšanu pircējam jāvēršas pie jaunā transportlīdzekļa pārdevēja ES teritorijā, kuram ieteicams uzrādīt dokumentus, kas apliecina jaunā transportlīdzekļa reģistrācijas faktu CSDD un PVN samaksu Latvijā.

Vai traktori un autoceltņi arī ir jauni transportlīdzekļi likuma izpratnē?

Likuma 1.panta 9.punkts nedefinē, kas ir transportlīdzeklis. Tādējādi ir jāizmanto citos normatīvajos aktos noteiktais.

Ceļu satiksmes likuma 1.panta 11.punktā noteikts, ka mehāniskais transportlīdzeklis ir pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju (tajā skaitā traktortehnika un trolejbuss), izņemot sliežu transportlīdzekļus. Savukārt saskaņā ar minētā panta 21.punktu traktortehnika ir pašgājējs transportlīdzeklis uz riteņiem vai kāpurķēdēm, kurš pārvietojas ar savu enerģiju, kuram ir vismaz 2 asis, kura galvenā funkcija ir vilce, kurš ir īpaši izstrādāts, lai vilktu, stumtu, pārvietotu vai darbinātu konkrētas ierīces, mašīnas vai piekabes, un kura izmantošana cilvēku vai kravu pārvadāšanai pa ceļiem vai cilvēku vai kravu pārvadāšanai izmantojamu transportlīdzekļu vilkšanai pa ceļiem ir tikai sekundāra funkcija. Turklāt atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 1.panta 23.punktam transportlīdzeklis ir ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora.

Tādējādi, sasaistot iepriekš minētās normas ar likuma 1.panta 9.punkta a apakšpunktā noteikto, secināms, ka regulējums par jauniem transportlīdzekļiem ir attiecināms gan uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, gan pārējiem transportlīdzekļiem, kā arī ierīcēm un citu aprīkojumu, kas paredzēts pasažieru vai priekšmetu pārvadāšanai no vienas vietas uz citu vietu pa koplietošanas ceļiem, kuru var vilkt vai stumt ar transportlīdzekļa palīdzību un kurus parasti paredzēts izmantot, un kurus faktiski izmanto pārvadāšanai pa koplietošanas ceļiem.

Tādējādi traktoru un autoceltņu atbilstība jauna transportlīdzekļa terminam, ievērojot likuma 1.panta 9.punkta a apakšpunktā minēto, ir secināma, ņemot vērā to, ka autoceltņi un traktori pēc būtības ir paredzēti dažādu objektu (preču) pārvadāšanai.

Līdz ar to traktori un autoceltņi, arī tādi, kam nav odometra, bet, kas ir lietoti mazāk par 6 mēnešiem, ir jauni transportlīdzekļi likuma izpratnē.