Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotos skaidrojumus par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN), pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un algas nodokļa piemērošanu saistībā ar ārkārtas situāciju “Covid-19” dēļ.

UIN un algas nodoklis

1. jautājums

Komercsabiedrība plānoja nosūtīt darbiniekus uz Vāciju komandējumā, kas tika atcelts sakarā ar koronavīrusa “Covid-19” izplatību. Komercsabiedrībai radušies zaudējumi saistībā ar lidmašīnas biļešu iegādi un viesnīcas rezervāciju. Vai šādus izdevumus jāiekļauj UIN bāzē un jāapliek ar UIN?

Vispārīgā gadījumā komercsabiedrības izdevumi darbinieku komandējumiem ir saimnieciskās darbības izdevumi, kurus neiekļauj UIN bāzē. Izdevumi saistībā ar iegādātajām aviobiļetēm ar mērķi nosūtīt darbiniekus komandējumā, kurš atcelts sakarā ar vīrusa “Covid-19” izplatību, ir uzskatāmi par saimnieciskās darbības izdevumiem. Tātad komercsabiedrība šādus izdevumus neiekļauj UIN bāzē un neapliek ar UIN.

Ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi ir arī izdevumi Darba aizsardzības likuma prasību izpildei, kā arī izdevumi, kas saistīti ar profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem nozarēs, kurās darba apstākļi to prasa (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 8. panta 5. daļas 3. punkts). 

2. jautājums

Komercsabiedrības darbinieks bija devies komandējumā darba devēja interesēs un pēc atgriešanās no komandējuma darba devējs nosūtīja darbinieku pārbaudīt veselības stāvokli – nodot analīzes laboratorijā (lai noteiktu koronavīrusa "Covid-19" klātbūtni). Komercsabiedrība samaksāja par attiecīgām analīzēm laboratorijā. Vai minētie izdevumi jāiekļauj UIN bāzē un jāapliek ar UIN? Vaimaksājumi ir darbinieka ienākums, kas ir apliekams ar algas nodokli?

Gadījumā, ja darbinieks ir devies komandējumā un pēc atgriešanās no komandējuma darba devējs nosūta darbinieku pārbaudīt veselības stāvokli – nodot analīzes laboratorijā (lai noteiktu koronavīrusa "Covid-19" klātbūtni), tad darba devēja izdevumi par attiecīgām analīzēm laboratorijā ir saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību. Tātad komercsabiedrība šādus izdevumus neiekļauj UIN bāzē un neapliek ar UIN.

Maksājumi par analīzēm nav darbinieka labums un neveido ar algas nodokli apliekamu objektu. 

3. jautājums

Komercsabiedrības darbinieks pēc savas iniciatīvas devās nodot analīzes laboratorijā (lai noteiktu koronavīrusa "Covid-19" klātbūtni). Darbinieks samaksāja par attiecīgām analīzēm laboratorijā, bet komercsabiedrība tam kompensēja radušos izdevumus. Vai minētie izdevumi jāiekļauj UIN bāzē un jāapliek ar UIN? Vai kompensācija ir darbinieka ienākums, kas ir apliekams ar algas nodokli?

Kompensācija par analīzēm ir darba devēja izdevums un neveido darbiniekam ar algas nodokli apliekamu objektu.

Savukārt, aprēķinot UIN, komercsabiedrības attiecīgie izdevumi ir uzskatāmi par nesaistītiem ar saimniecisko darbību, tātad tos iekļauj UIN nodokļa bāzē un apliek ar UIN.

4. jautājums           

Komercsabiedrība ir pieņēmusi lēmumu nodrošināt darbinieku, kuri nevar strādāt attālināti, regulāru ēdināšanu ar mērķi ievērot drošības pasākumus un mazināt darbinieku došanos uz sabiedriskās ēdināšanas iestādēm. Komercsabiedrībā nav noslēgts darba koplīgums. Vai izdevumus par darbinieku ēdināšanu ārkārtas situācijas laikā var uzskatīt par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem, lai gan darba koplīgums nav noslēgts?

UIN aprēķināšanas vajadzībām ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi ir darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieku ēdināšanas izdevumi, kuri netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām.

Tātad, ja komercsabiedrība saviem darbiniekiem nodrošina ēdināšanu, kas noteikta darba koplīgumā, tad šos izdevumus neiekļauj UIN bāzē un neapliek ar UIN.

Savukārt, ja darbinieku ēdināšana darba koplīgumā nav atrunāta, tad komercsabiedrības izdevumi, kas radušies saistībā ar darbinieku ēdināšanu, ir uzskatāmi par nesaistītiem ar saimniecisko darbību, tos iekļauj UIN bāzē un apliek ar UIN.

5. jautājums

Komercsabiedrība ir iegādājusies dažādus dezinfekcijas līdzekļus roku un virsmu tīrīšanai, vienreizējās lietošanas cimdus, maskas un medicīnisko iekārtu temperatūras mērīšanai (infrasarkano termometru). Minētie līdzekļi ir izvietoti pie ieejas un arī atbilstošās komercsabiedrības telpās. Minētais lietu kopums nepieciešams, lai nodrošinātu komercsabiedrības darbinieku un apmeklētāju profilaktiskus veselības aizsardzības pasākumus koronavīrusa izplatības periodā, un tas ir pieejams gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem.

Vai minētie komercsabiedrības izdevumi jāiekļauj UIN bāzē un jāapliek ar UIN?

Komercsabiedrības izdevumi, iegādājoties dezinfekcijas līdzekļus, cimdus, maskas, termometru u.tml., ir uzskatāmi par saimnieciskās darbības izdevumiem. Tātad komercsabiedrība šādus izdevumus neiekļauj UIN bāzē un neapliek ar UIN. 

6. jautājums 

Komercsabiedrība ir iegādājusies pārtikas piedevas, vitamīnus un bezrecepšu medikamentus saviem darbiniekiem ar mērķi pasargāt tos koronavīrusa izplatības periodā. Šie izdevumi nav personificējami un darbinieki var izvēlēties tos lietot pēc nepieciešamības. Vai minētie izdevumi jāiekļauj UIN bāzē un jāapliek ar UIN?

Komercsabiedrības izdevumi, kas radušies saistībā ar pārtikas piedevu, vitamīnu un bezrecepšu medikamentu iegādi darbiniekiem un kas nav personificējami, ir uzskatāmi par nesaistītiem ar saimniecisko darbību, tos iekļauj UIN bāzē un apliek ar UIN.

PVN piemērošana

1. jautājums 

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību uzņēmums – reģistrēts PVN maksātājs – pārtrauc pasākumus, kā arī plānotos komandējuma braucienus, par kuriem jau iepriekš tika veikti avansa maksājumu, tādi, kā aviobiļešu iegāde, viesnīcu noma, avansa maksājums par piedalīšanos izstādē, u.c. Nauda no darījuma partneriem netiek atmaksāta. Vai uzņēmums drīkst veikt priekšnodokļa atskaitījumus saistībā ar šiem izdevumiem? 

Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti saimnieciskās darbības ietvaros veikto apliekamo darījumu nodrošināšanai vai tādu citās valstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar PVN, ja tie tiktu veikti iekšzemē, ir atskaitāms, ja nodrošināti dokumentāri pierādījumi par šādu izdevumu nepieciešamību un ir izsekojams to izlietojums. 

2. jautājums 

Komercsabiedrība – reģistrēts PVN maksātājs – ir iegādājusies pārtikas piedevas, vitamīnus un bezrecepšu medikamentus saviem darbiniekiem ar mērķi pasargāt tos koronavīrusa izplatības periodā, kā arī ir pieņēmusi lēmumu nodrošināt darbinieku, kuri nevar strādāt attālināti, regulāru ēdināšanu ar mērķi ievērot drošības pasākumus un mazināt darbinieku došanos uz sabiedriskās ēdināšanas iestādēm. Vai pie šādiem nosacījumiem uzņēmums drīkst atskaitīt nodokļa rēķinos norādīto PVN par precēm un pakalpojumiem minēto vajadzību nodrošināšanai? 

Ņemot vērā, ka norādītajām vajadzībām iegādātās preces un pakalpojumi nav saņemti un izmantoti komersanta ar apliekamo darījumu nodrošināšanai, nodokļa rēķinos norādītās summas nav atskaitāmas kā priekšnodoklis no valsts budžetā maksājamās PVN summas. 

3. jautājums 

Lai nodrošinātu komercsabiedrības darbinieku un apmeklētāju profilaktiskus veselības aizsardzības pasākumus koronavīrusa izplatības periodā, komercsabiedrība – reģistrēts PVN maksātājs – ir iegādājusies dažādus dezinfekcijas līdzekļus roku un virsmu tīrīšanai, vienreizējās lietošanas cimdus, maskas un medicīnisko iekārtu temperatūras mērīšanai (infrasarkano termometru). Minētie līdzekļi ir izvietoti pie ieejas un arī atbilstošās komercsabiedrības telpās. Vai uzņēmums drīkst veikt priekšnodokļa atskaitījumus saistībā ar šiem izdevumiem?

Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti saimnieciskās darbības ietvaros veikto apliekamo darījumu nodrošināšanai vai tādu citās valstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar PVN, ja tie tiktu veikti iekšzemē, ir atskaitāms, ja nodrošināti dokumentāri pierādījumi par šādu izdevumu nepieciešamību un ir izsekojams to izlietojums. 

Tāpat VID uzsver, ka, izvērtējot priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, jāņem vērā, ka nodokļa rēķinā norādīto nodokli par precēm un pakalpojumiem reģistrēta nodokļa maksātāja darbinieku atpūtai, personiskajām vajadzībām (tai skaitā transporta pakalpojumi, degvielas iegāde un elektronisko sakaru pakalpojumi), ēdināšanai, veselības uzlabošanai un izklaides pasākumiem neatskaita kā priekšnodokli. Ārkārtas situācijas izsludināšana par koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu neatceļ priekšnodokļa par minētajiem izdevumiem atskaitīšanas aizliegumu. 

Avots: VID metodiskais materiāls “Nodokļu piemērošanas aktuālie jautājumi saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu”.