Pirms darba algu noteikšanas darba devējam rūpīgi jāizvērtē visi darbi (amati, profesijas) un jāizvēlas optimālākā padarītā darba uzskaites forma, ar mērķi organizēt darba procesu tā, lai ieinteresētu visus darbiniekus strādāt operatīvi un kvalitatīvi. Ikvienu darba patēriņu, neatkarīgi no darbības sfēras var izmērīt vai nu darba laika vienībās (minūtēs, stundās, dienās) vai arī ar izgatavotās produkcijas (paveiktā darba) daudzumu.