Akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas padarīts. Kādos gadījumos darbiniekam noteikt akorda algu? Vai akorda algas gadījumā ir jāuzskaita arī nostrādātais darba laiks, un kā to darīt?

Darba likuma (DL) 62. pantā noteikti divi iespējamie darba samaksas organizācijas veidi – laika un akorda algas sistēma. Laika algu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Savukārt akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas padarīts.

Darba samaksas sistēmu darbinieki nevar izvēlēties. Darba devējs nosaka, pēc kuras sistēmas darbiniekiem aprēķinās darba algu, un ieraksta to darba līgumā. Darba devējam ir tiesības algas sistēmu mainīt. Piemēram, no laika algas sistēmas pāriet uz akorda algas sistēmu un otrādi. Par jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu uzņēmumā, kā arī par grozījumiem pastāvošajā darba samaksas sistēmā darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbiniekus vismaz vienu mēnesi iepriekš. Tas nozīmē, ka, mainoties algas sistēmai, jāveic grozījumi darba līgumā.