Uzņēmumiem, organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un pašnodarbinātajām personām, kuras izmaksā ienākumus citiem cilvēkiem, jāiesniedz paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām līdz šī gada 1.februārim. Šī paziņojuma iesniegšana ļauj darbiniekiem vieglāk aizpildīt gada ienākumu deklarācijas, jo visa nepieciešamā informācija jau ir apkopota.

Paziņojuma aizpildīšanas kārtība noteikta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.610 “Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju”, un to sniedz par Latvijas rezidentam izmaksātajiem ienākumiem un Ukrainas civiliedzīvotāju darba algu.

Iesniegšanas termiņš

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 17.panta 7.daļa nosaka, ka paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām tiek nosūtīts Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, bet, ja attiecības nav pastāvējušas līdz gada beigām, darba devējs to nosūta VID līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko darba attiecību izbeigšanās mēnesim vai mēnesim, kurā darbinieks bijis nodarbināts steidzamos, īslaicīgos vai vienreizējos darbos.