Šogad pirmo reizi gada pārskats par 2016.gadu tiek sagatavots saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (Likums), tādēļ tieši šobrīd ir daudz jautājumu par tā normu piemērošanu praksē. Viens no šiem jautājumiem – kas ir būtiska kļūda, kā to labot un norādīt gada pārskatā.

Likuma 12.pantā "Iepriekšējā pārskata gada skaitļi" noteikts:

"(1) Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, katram postenim norāda attiecīgo kārtējā pārskata gada un arī iepriekšējā pārskata gada skaitli.

 (2) Ja pārskata gadā atklātas būtiskas iepriekšējo gadu kļūdas vai mainīta grāmatvedības politika, attiecīgo iepriekšējā pārskata gada skaitli koriģē.

 (3) Par katru gadījumu, kad skaitļi nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu skaitļu korekcijas, sniedz skaidrojumu finanšu pārskata pielikumā."

Detalizētāk kļūdu labošanas kārtība finanšu pārskatā regulēta Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) 3.nodaļas "Kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus" 3.4.apakšnodaļā "Kļūdu labojumi".