Daudzi grāmatveži uzskata, ka gada pārskats jāsagatavo tikai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), tomēr tajā iesniegtais dokuments ir tikai gada pārskata noraksts. Kā sagatavot gada pārskatu atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu?

Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata noformēšanas kārtība noteikta Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 94.pantā "Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata noformēšana", kurā paredzēts, ka "gada pārskatu (finanšu pārskatu un vadības ziņojumu) var noformēt kā vienu dokumentu, kā divu dokumentu kopumu, kas sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma, vai kā vairāku dokumentu kopumu, kurš sastāv no atsevišķām finanšu pārskata sastāvdaļām un no vadības ziņojuma".

Ir būtiskas atšķirības starp finanšu pārskatu un gada pārskatu. Gada pārskatu veido dažādu dokumentu kopums: vadības ziņojums, informācija par uzņēmumu un, tai skaitā, atsevišķas finanšu pārskata sastāvdaļas – bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA), naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un finanšu pārskata pielikums. Saskaņā ar likumā noteiktajām kritēriju robežvērtībām sabiedrības iedala - mikro, maza, vidēja vai liela sabiedrība un to gada pārskata sastāvdaļām ir noteiktas atšķirīgas prasības.