Jau kādu laiku Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, ieviešanas nolūkā norit intensīvs darbs pie jauna, apvienota Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izveides. Šobrīd vēl ir grūti prognozēt, kāda būs likumprojekta redakcija, nonākot Saeimas atbildīgajās komisijās, tomēr kopējās likumprojekta aprises un tendences jau ir pamanāmas.