Saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartu Nr.1 Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes (LGS Nr.1) definīciju saistības ir uzņēmuma pašreizējs pienākums, ko radījuši pagātnes notikumi, ja ir sagaidāms, ka šo pienākumu izpildot, uzņēmums zaudēs ekonomiskā izdevīguma resursus.