Jūs taču zināt, ka gada pārskatu / konsolidēto gada pārskatu sagatavošana ir kā zinātne. Te nepieciešama pieredze un zināšanas, noderēs arī veiksme un atbalsts. Visu pat vienā rakstā nevaru izstāstīt, tāpēc atgādināšu par pašu būtiskāko, kas jāņem vērā, sagatavojot gada pārskatu par periodu, sākot no 01.01.2016.

Pirmkārt, jānorāda, ka 24.01.2017. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi), kas stājās spēkā 27.01.2017.

Papildus izmaiņām pamatlīdzekļu (PL) uzskaitē grozījumos noteikts, ka sabiedrības, kas līdz 01.01.2016. ieguldījuma īpašumus vai bioloģiskos aktīvus uzskaitīja to patiesajā vērtībā, turpmāk šos aktīvus pārklasificēs attiecīgi vai nu PL postenī "Nekustamie īpašumi" (apakšpostenī "Zemesgabali, ēkas un inženierbūves" vai apakšpostenī "Darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi"), vai arī krājumos (apakšpostenī "Dzīvnieki un viengadīgie stādījumi"), novērtējot tos tajā pašā bilances vērtībā. Ja iepriekšējos gados šiem posteņiem ir izveidota pārvērtēšanas rezerve, tā jānoraksta peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA) 2016.gadā, "nelabojot iepriekšējā gada bilances atlikumus" (MK noteikumu 305.1punkts).