Vai varētu palūgt skaidrojumu likuma Par grāmatvedību 3.nodaļas 12.pantam? Mūsu uzņēmums veica  pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu (datorprogrammas), mazvērtīgā inventāra, materiālu un rezervju daļu inventarizāciju uz 2012.gada 1.novembri. Uzņēmums nenodarbojas ar ražošanu. Likumā teikts: Pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms gada pārskata gada beigu dienas, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā. Inventarizācijas laikā iztrūkuma nebija, pārvērtēšanu neveicām. Ko lai mēs pārrēķinām pārskata gada beigu dienā?