Turpināsim rakstu par būtiskām kļūdām gada pārskatā, aplūkojot, kā gada pārskatā tiek labotas būtiskas kļūdas un kā tiek labotas pārējās kļūdas.

2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, būtisku iepriekšējo periodu kļūdu labošanā nekas nav mainījies, proti, tās ir jālabo ar atpakaļejošu spēku. Labojumi ar atpakaļejošu spēku ir finanšu pārskata posteņu atzīšanas, vērtēšanas un uzrādīšanas labojumi, lai parādītu tādu finanšu informāciju, it kā iepriekšējo periodu kļūdu nebūtu bijis.

Tādējādi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 3.nodaļas "Kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus" 3.4.apakšnodaļu "Kļūdu labojumi", ja pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā atklāta būtiska iepriekšējo gadu kļūda, to labo šādi:

  • ciktāl tas iespējams, nosaka:
    • kļūdas ietekmi uz konkrēto iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem un
    • kļūdas kopējo ietekmi;
  • koriģē kļūdas ietekmētos aktīva, pašu kapitāla, uzkrājumu vai kreditoru posteņu atlikumus bilancē pārskata gada sākumā;
  • koriģē pārējos salīdzināmos rādītājus pārskata gada sākumā, ciktāl tas iespējams, tai skaitā peļņas vai zaudējumu (PZA), naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata salīdzināmos rādītājus, kā arī pielikumā iekļauto salīdzināmo informāciju par iepriekšējo gadu.