Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13.pantā noteikts, ka finanšu pārskats jāsagatavo tā, lai tas sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu. Taču nekur nav pateikts, kāda informācija konkrēti jāsniedz par bilances vai peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, lai to nodrošinātu. Vai to var izlemt sabiedrības vadītājs, grāmatvedis vai revidents?