Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mikrosabiedrībām finanšu pārskata pielikumā jānorāda informācija, kas minēta 52.pantā. Sākot ar 2018.gadu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” finanšu pārskata vai konsolidētā finanšu pārskata pielikuma elektronisko norakstu sagatavo strukturēti – tabulu veidā. Vai sapratu pareizi, ka nekāda cita papildu informācija, kas nav iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas finanšu pārskata pielikuma tabulā un nav minēta likuma 52.pantā, nav jāiesniedz VID? Ar papildu informāciju domāju bilances aktīva, pasīva un peļņas vai zaudējumu aprēķina skaitļu atšifrējumu pārskata un iepriekšējā gadā, piemēram, kā veidojas nākamo periodu izdevumi (apdrošināšana, prese u.c.), administrācijas vai pārdošanas izmaksas u.tml.