Uzņēmums (SIA) tiek likvidēts, par ko lēmumu ir pieņēmuši dalībnieki – divas fiziskas personas. Ir sastādīts likvidācijas sākuma finanšu pārskats un tagad ir nepieciešams sastādīt likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un atlikušās mantas sadales plānu. Uzņēmumam nav ne kreditoru, ne debitoru parādu pret trešajām personām, bet ir dalībniekiem neizmaksātās dividendes par 2008. gadu, lēmums par peļņas sadali dividendēs ir pieņemts 2009. gada aprīlī. Tomēr naudas līdzekļu trūkuma dēļ dividendes nav tikušas izmaksātas. Tajā pašā laikā uzņēmuma pašu kapitāls ir negatīvs, jo, sākot no 2009. gada, ir veidojušies tikai zaudējumi. Kā vajadzētu rīkoties ar šīm neizmaksātajām dividendēm, uzņēmumu likvidējot?