Līdz ar jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma stāšanos spēkā no 01.01.2016. aktualizējies jautājums par grāmatvežu atbildību, apstiprinot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu ar savu parakstu papildus uzņēmuma valdei vai sabiedrības pilnvarotam pārstāvim, kā tas bija noteikts Gada pārskatu likumā, kas bija aktuāls līdz 31.12.2015. (ieskaitot).

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 95.panta "Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata parakstīšana" 5.daļā noteikts: "Finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu paraksta arī tā persona (grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis), kas ar sabiedrību ir noslēgusi rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos, un sagatavojusi minēto pārskatu, norādot vārdu, uzvārdu un pilnu amata nosaukumu vai sabiedrības nosaukumu vai komersanta firmu un amata nosaukumu. Sabiedrība, kurā ir grāmatvedības struktūrvienība un grāmatvedības darbinieki, var noteikt par grāmatvedības kārtošanu un gada pārskata sagatavošanu atbildīgo personu (piemēram, galveno grāmatvedi), kura paraksta finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu. Šādā gadījumā finanšu pārskatā un konsolidētajā finanšu pārskatā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un pilnu amata nosaukumu."