Saskaņā ar likumu Par grāmatvedību katra pārskata gada beigās ir jāveic inventarizācija, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā, un inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventarizācijas sarakstos. Tas attiecas arī uz pamatlīdzekļiem.