Atbilstoši jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (Likums) noteikumiem pašu kapitāla izmaiņu pārskats ir neatdalāma finanšu pārskata sastāvdaļa sabiedrībām, kas Likuma izpratnē ir vidējie un lielie uzņēmumi vai gatavo konsolidēto gada pārskatu.

Likumā noteiktā pašu kapitāla izmaiņu pārskata shēma ir mainījusies. Lielākā daļa sabiedrību iepriekšējos periodos lietoja horizontālo shēmu, kas bija iekļauta kā piemērs Latvijas grāmatvedības standarta Nr.1 "Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes" 3.pielikumā "Pašu kapitāla izmaiņu pārskata piemērs" (skat. 1.tabulu).