Ieņēmumu un izdevumu uzrādīšana pareizā periodā ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, lai gada pārskatā atspoguļotā informācija būtu patiesa. Šajā rakstā apskatīsim jautājumus, kas saistīti ar ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, to periodizāciju un uzrādīšanu gada pārskatā.