Š.g. 5. martā aizsākām publikāciju par uzkrāto atvaļinājumu izmaksu atspoguļošanu finanšu pārskatā. Var rasties jautājums par to, kā finanšu pārskatos atspoguļot informācijas maiņu par uzkrātajām atvaļinājumu izmaksām - kā grāmatvedības politikas maiņu, kļūdas labojumu vai tikai salīdzināmās informācijas pārklasificēšanu? Publikācijas turpinājumā lasiet par kļūdu labojumu atspoguļošanu finanšu pārskatā.