Biedrības statūtos ir rakstīts, ka finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kurš nevar būt valdes loceklis. Biedrībai nav sabiedriskā labuma organizācijas statusa. Vai obligāti ir jābūt revidenta ziņojumam, ja grāmatvedība tiek veikta vienkāršā ieraksta sistēmā?