Vai biedrības (fonda) gada pārskats obligāti ir jādod pārbaudīt zvērinātam revidentam, ja tās gada apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskās darbībās pārsniedz 800 000 eiro, bet tai nav sabiedriskā labuma organizācijas statusa?