Stājoties spēkā jaunajam Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam (UIN likums), mainījušās arī uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas prasības krājumiem. Krājumi tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem ir svarīgs rādītājs – bilancē tie veido būtisku daļu aktīvu, savukārt peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA) krājumi ir viens no lielākajiem izmaksu posteņiem. Krājumu sākuma un beigu atlikumi tieši saistīti ar pārdoto preču un produkcijas pašizmaksu un peļņu, tādējādi kļūda krājumu atlikumos pārskata gada beigās ietekmē gan pārskata, gan nākamā gada peļņas rādītāju.

Ministru kabineta noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 10.nodaļā "Krājumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas" regulēta krājumu uzskaites un novērtēšanas kārtība, ko piemēro sabiedrības īpašumā esošajām pārdošanai paredzētajām precēm (piemēram, preces mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā, zemesgabali vai citi nekustamā īpašuma objekti, ko sabiedrība kā īpašnieks tur tālākai pārdošanai parastajā darbības ciklā), gataviem vai nepabeigtiem ražojumiem vai pasūtījumiem, kā arī izejvielām, pamatmateriāliem un palīgmateriāliem, kas paredzēti izlietošanai ražošanas procesā.

Krājumiem raksturīgi 2 rādītāji – daudzums un vērtība.