01.07.2017. stājās spēkā grozījumi likumā "Par grāmatvedību" (likums). Likuma 3.pants tika papildināts ar nosacījumiem, kādi jāievēro, uzņēmuma vadītājam organizējot grāmatvedības kārtošanu, un likumā tika pārnestas Ministru kabineta (MK) noteikumu par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju normas, kurās definētas prasības grāmatvedim un grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējam.

Ar grāmatvedības veicēju līgums ir obligāts

Saskaņā ar grozījumiem likumā uzņēmuma vadītājam ir noteikts pienākums slēgt rakstisku līgumu ar grāmatvedības veicēju, līgumā paredzot grāmatveža pienākumus, tiesības un atbildību grāmatvedības kārtošanas jautājumos. Tāpat likumā ir noteiktas prasības grāmatvedim un ārpakalpojuma sniedzējam, kas uzņēmuma vadītājam ir jāņem vērā, izvēloties savā uzņēmumā grāmatvedības kārtotāju.