Laba ziņa visiem, kas gada pārskatu par periodu, kas sākas pēc 01.01.2016. vai vēlāk, nesagatavo atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem - jums nomas līgumu uzskaite grāmatvedībā radīs mazāk problēmu!

Nomas līgumu klasifikācija

Tāpat kā līdz šim nomas līgumus klasificē kā operatīvo vai finanšu nomu, izvērtējot ne tikai līgumu juridisko formu, bet arī to saturu un būtību. Turpmāk, lai noteiktu, vai noma ir finanšu noma, tiks izmantoti tikai 3 kritēriji. Proti, Ministru kabineta noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 233.punktā noteikts, ka nomu klasificē kā finanšu nomu, ja tā pēc būtības nodod nomniekam visus īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības un ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • nomātā aktīva īpašuma tiesības tiks nodotas nomniekam līdz nomas termiņa beigām;
  • nomas termiņš ietver būtiski lielāko daļu no aktīva lietderīgās lietošanas laika pat, ja īpašuma tiesības netiek nodotas;
  • iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tos, būtiski nepārveidojot, ir tiesīgs lietot tikai nomnieks.