Ir notikusi uzņēmumu reorganizācija apvienošanas ceļā - pievienošana, kuras rezultātā Sabiedrība B (SIA) tiek pievienota Sabiedrībai A (SIA). Sabiedrībai A pieder 100% Sabiedrības B daļu. Sabiedrības A pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiek palielināts. Sabiedrības B slēguma bilances aktīvā uzrādīti pamatlīdzekļi un nauda, pasīvā – pamatkapitāls, rezerves, nesadalītā peļņa, kreditori un nākamo periodu ieņēmumi (tajos ietilpst iepriekš saņemtās valsts atbalsta summas, kas iekļaujamas ieņēmumos pakāpeniski atbilstoši likumdošanas prasībām).